Idag presenterar Liberalerna 33 förslag som ska åstadkomma målet att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. De tre förslagen kommer i fyra huvudgrupper: integration, jämställdhet, civilsamhälle och extremism. Här är förslagen.

1. Inga utsatta områden senast 2030 bör vara ett vägledande mål för statens budget.
2. Integrationspolitikens övergripande mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund måste kompletteras med tydliga delmål.
2a. Obligatoriskt deltagande i kvalitetssäkrad språk- och samhällsundervisning som följs upp.
2b. Mediantiden från uppehållstillstånd till att individen blir självförsörjande ska halveras till 2030.
2c. Alla integrationsinsatser måste bygga på delaktighet i svenska samhället och respekt för demokratiska värderingar.
3. Obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända.
4. Särskild samhällsinformation för nyanlända barn, ska utföras via Skolverket.
5. Digital kurs i samhällskunskap för anhöriginvandrare, ska utföras av Migrationsverket.
6. Ekonomisk integration för permanent uppehållstillstånd via egen försörjning, kunskaper i svenska språket och samhället samt god vandel.
7. Minderåriga barn ska aldrig behöva tolka.
8. En plan för att förnya stadsbyggnaden i de mest utsatta bostadsområdena ”även bortom 2030”.
9. Myndigheter bör använda inkluderande språk.
10. Öka förtroendet för rättsväsendet.
11. När språk- och samhällsprov för medborgarskap har blivit verklighet ska ansökningsprocessen därefter kompletteras med ett personligt samtal.
jämställdhet
12. Riktat statligt stöd för att främja organisering i utsatta områden för att stärka flickors och kvinnors egenmakt och självständighet.
13. Systemet för föräldraförsäkring för nyanlända bör bli en del av etableringsprogrammet för nyanlända istället för en del av den vanliga föräldraförsäkringen.
14. För jämställdhetens och integrationens skull ska nittio dagar ska reserveras för vardera föräldern även för föräldrapenning på grundnivå.
15. En ny Nationell kartläggning av könsstympning.
16. Inför rutiner för vårdgivare och skolor för att upptäcka våldsutsatthet och hedersrelaterade problem.
17. Offentligt stöd till aktiviteter för de boende ska rikta sig till flickor och pojkar i lika hög grad.
18. Ändra sambolagen för att stoppa informella barnäktenskap.
civilsamhället
19. Utformningen och kontrollen av organisationsbidrag bör skärpas så att bidrag aldrig går till verksamhet som främjar segregation eller motverkar demokratiska värderingar. Det ska vara förbjudet för organisationer att förmedla bidrag till medlemsorganisationer som inte uppfyller demokratiska villkor.
20. En kartläggning av det svenska språkets ställning i vardagslivet i utsatta områden och vad som kan göras för att underlätta användningen av svenska som gemensamt kommunikationsspråk.
21. Servicekontor ska finnas i utsatta områden.
22. Ungdomsförbund ska få besöka skolor.
23. En demokratikanon, ett urval av texter som har haft särskild betydelse under demokratins framväxt i Sverige. Ska vara en ”viktig del” i SFI-undervisningen och även ai skolans olika årskurser.
extremism
24. Skärp tillsynen av demokrativillkoret för föreningsbidrag.
25. Inför demokrativillkor även för kommunala och regional föreningsbidrag.
26. Varken kommunala, regionala eller statliga bidrag till den fria folkbildningen i studieförbund och högskolor får försvinna i bidragsfusk eller slussas till antidemokratiska krafter.
27. Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism bör vara med och stödja så att den bidragsgivning till folkbildning som sker via kommuner och regioner samt Folkbildningsrådet aldrig stödjer extremism.
28. Informera skolungdomar om den våldsbejakande islamismens brott mot mänskligheten.
29. En nationell kartläggning av förekomsten av antisemitism i skolorna.
30. Skolans arbete med en demokratisk värdegrund och kunskap mot antisemitism, afrofobi, islamofobi, homofobi och andra former av intolerans måste förstärkas. Diskrimineringslagen bör utvärderas.
31. Regeringen bör lägga fram lagstiftning som stoppar icke-demokratiska stater och organisationer med nära koppling till icke-demokratiska stater från att finansiera verksamhet i Sverige.
32. Bättre och mer systematiska granskningar av religiösa samfund som får statsbidrag sam inför ett demokratikriterium vid bidragsgivning till religiösa samfund.
33. Det bör införas en anmälningsskyldighet till Polisen för samtliga bidragsgivande myndigheter när man misstänker att bidragsfusk har begåtts.