Konjunkturinstitutet kan med hjälp av statistik från SCB visa att BNP ökade med 1 procent under andra kvartalet i år, vilket är ”överraskande mycket”. Konjunkturinstitutet förklarar tillväxten med en ”robust tillväxt i omvärlden” som gynnar exportindustrin och ökad inhemsk efterfråga. Konjunkturinstitutet skriver därför upp prognosen för BNP–tillväxten i år till 2,6 procent.
 
Konjunkturinstitutet bedömer utrymmet för ofinansierade politiska reformer till runt 110 miljarder kronor för nästa mandatperiod.
 
Konjunkturinstitutet konstaterar att den rödgröna regeringen kör en expansiv finanspolitik ”trots högkonjunkturen” och att överskottet i de offentliga finanserna ”förklaras helt av konjunkturen”.  Samtidigt är det offentliga sparandet ”nära noll” år 2018.

Konjunkturinstitutet anser att ”det krävs en mer återhållsam finanspolitik framöver för att överskottsmålet ska nås”.