Den parlamentariska kommittén om migrationspolitiken har i dag överlämnat betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (s). Här är de viktigaste punkterna.

* Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel.
Det första uppehållstillstånd som beviljas en flykting ska vara tidsbegränsat och gälla i tre år. Även ett förnyat uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat och gälla i två år.

* Det första uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande ska vara tidsbegränsat och gälla i 13 månader.

* Arbetstillstånd får beviljas för skyddsbehövande som får tidsbegränsade uppehållstillstånd. Här behöver inte lagen ändras.

* Permanenta uppehållstillstånd ska kräva att den sökande uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig och ”det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt (vandel) inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas”. Krävs också att den sökande ” haft tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år”.

* Barn och personer som ”har rätt att uppbära allmän pension eller garantipension ska vara undantagna från de uppställda kraven för permanent uppehållstillstånd vad gäller kunskapskrav och försörjning”. Vandelskravet ska inte gälla för personer under 15 år.

* Personer med ”synnerliga skäl” ska kunna undantas.

* Ansökan om permanent uppehållstillstånd ska endast ska kunna göras i samband med att Migrationsverket ska pröva om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska förlängas.

* Uppehållstillstånd på grund av anknytning ska kunna ges till alla som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och denne har ”välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd”.
Det gäller make, sambo ogifta barn någon ”som på annat sätt än ovan är nära anhörig till utlänningen om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet”.

* Huvudregeln är att det ska ställas ett försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det ska innebära ett krav på att ”anknytningspersonen ska kunna försörja både sig själv och den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige”.

* Om det föreligger ”synnerliga skäl” ska något försörjningskrav inte ställas.

* Om uppehållstillstånd inte kan beviljas på annan grund, ska tillstånd ”få beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna” i Sverige.

* Uppehållstillstånd som beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska vara tidsbegränsat till 13 månader.

* För att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige och därmed få ett permanent uppehållstillstånd ska krävas att ”sökanden uppfyller de krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap samt vandel som krävs för att beviljas ett sådant uppehållstillstånd samt ett försörjningskrav”.