Centerpartiet fattade en rad beslut på sin kongress i helgen. Flera förslag kommer kan spela roll i regeringsbildningen. Här är de viktigaste förslagen.

näringsliv & företag
* Sänkt skatt och sänkta kostnader för småföretag, via lägre arbetsgivaravgifter och att förenklingsregeln inom 3:12 höjs.

* Enskilda firmor ska kunna göra friskvårdsavdrag.

* Regellättnader som infördes under pandemin görs permanenta.

* Låg- och medelinkomsttagare ska få en ”kraftig” skattesänkning.

* krav på aktivitet för att få försörjningsstöd, och att den som hittar ett jobb får behålla en del av stödet. Ökade krav på kvalificeringen in i trygghetssystemen och höjda tak.

* Offentliga data ska öppnas.

* Offentliga upphandlingar ska ske med öppen källkod.

* Kraven på bankerna när det gäller att hantera it- brottslighet ska stärkas.

* Snabba på utbyggnaden av förnybar energi i Sverige

* Uppgradering av det svenska elnätet.

* Koppla samman Sveriges och Europas elnät.

* Nedsättningar av koldioxidskatt fasas ut.

* Miljöskatterna ska ses över.

* Kortare avskrivningstider för företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar ska gynnas.

* Producentansvaret ska öka och ett marknadsdrivet kvotsystem för plastprodukter införs.

* En nationell strategi för att omvandla utsatta områden till säkra och trygga stadsdelar tas fam senast 2030.

Skolområdet
*
Högre krav på ”kvalitet” i skolor

* Skolor som inte uppfyller kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än idag.

* Ett obligatoriskt aktivt skolval ska införas i hela landet.

* Friskolor kan använda kötid tre år före skolstart. Urval genom kö får ta upp maximalt 50% av platserna. Information ska gå till samtliga vårdnadshavare till barn i angiven ålder inom kommunen.

* Alla skolor ska ”dela relevant information med myndigheterna”, statistik och information ska bli ”offentlig och lättillgänglig för alla”.

 

vård & omsorg
* Max 25 medarbetare per chef inom välfärden. en obligatorisk chefsutbildning för ledare i vården och omsorgen ska inrättas.

stärka primärvården och

tillgängligheten av ambulanser i gles- och landsbygd. Totalt har förslagen en

offentligfinansiell effekt på 1,4 miljarder kronor per år.

 

* Heltäckande e-hälsokonton för alla invånare.

* En ny ramlagstiftning för data och integritet ska tas fram.

* Ett system för ”småskalig hälso- och sjukvård” på gles- och landsbygden. Staten och regionenen ska samfinansiera systemet.

* Innan 2030 ”bör alla” i svensk äldreomsorg minst ha minst en undersköterskeutbildning.

* Maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.

* Nätläkare ska ingå i samma ersättningsystem som resten av vården och bli en ”ekonomiskt hållbar vårdform”.

* En nationell satsning på utbildning av fler specialistsjuksköterskor.

* Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska analysera ”ojämställdhet utifrån kön och genus”.

* Ett nytt, mer transparent, resursfördelningssystem ska utredas och ska utgå från ”elevernas behov, höga mål om kunskapsinhämtning, likvärdighet och högt ställda kvalitetskrav”.  Ersätter den nationella taxan.

en liberal demokrati
*
Det ska bli svårare att ändra grundlagen genom ”krav på kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om grundlagsändring, krav på att ett specifikt antal riksdagsledamöter deltar i omröstningen och genom att det val som hålls mellan två riksdagsbeslut om grundlagsändring måste vara ett ordinarie val”.

* Domstolarnas oberoende ska stärkas och regleras i grundlagen.

*  Domstolsverkets organisation ska reformeras för stärkt oberoende.

* Nästa grundlagsutredning ska öka medborgarnas möjligheter att ”utkräva ansvar av ministrar”.

* Medias skydd mot hat, hot och trakasserier ska stärkas.

* Polisens kapacitet att arbeta med demokratifrågor ska öka. Kön och funktionsnedsättning ska läggas till som hatbrottsgrunder i lagstiftningen. Förtroendevalda som utsätts för trakasserier ska få bättre stöd.

* Den akademiska friheten och oberoendet hos lärosäten ska stärkas.

* De politiska partierna ska rustas mot yttre hot.

* Förbudet mot partifinansiering från utländska källor. Partierna ska  bättre redovisa intäkter och utgifter.

*  En oberoende antikorruptionsmyndighet ska inrättas, som ska erbjuda en central visselblåsartjänst.

* Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska ”mer aktivt upptäcka och agera mot diskriminering”. Och en diskrimineringsnämnd inrättas.

* Lagstiftning som ska säkerställa lika rättigheter för icke-binära.