UPPDATERAD. Partiledningen i Centerpartiet har släppt sina politiska förslag inför partistämman 23-26 september.

Partistämman ska hållas digitalt/analogt med 23 hubbar i landet där ombuden kan samlas. Över 600 motioner har kommit in, berättar partisekreteraren Michael Arthursson, på en presskonferens. På frågan om vilka förslag det kommer att bli mest diskussion tippar han skolfrågan och strandskyddet.

– Men man vet ju aldrig i förväg vilka frågor som blir stora på en centerstämma.

Partiledningen har tillsatt tre arbetsgrupper som har jobbat fram politiska förslag inom tre huvudområden.

en grön ekonomi med fler företag (har letts av Rickard Nordin, partiets klimat- och energipolitiska talesperson)
*
Reformer för fler företag och jobb

* Sänkt skatt för människor med låga och medelhöga inkomster och för de jobbskapande småföretagen.

* Sverige ska satsa mer på forskning och utveckling.

* Ökade möjligheter för människor

* Minskat utanförskap och en mer flexibel arbetsmarknad.

* Grön tillväxt i Sverige och i världen

* Sverige ska snabbare få fram förnybar energi och det svenska elnätet ska uppgraderas.

* Stärkt äganderätt och lokalt inflytande för klimat och miljö.

* Bättre fungerande offentlig sektor

* Onödig byråkrati ska kapas och hantering av tillstånd ska snabbas upp.

* Den osunda konkurrensen från det offentliga ska minska.

 

en starkare liberal demokrati (Linda Modig, talesperson i konstitutionella frågor)
* Starkare och rättvisare demokratiska institutioner

* Det ska bli svårare att ändra grundlagen.

* Domstolarnas oberoende ska stärkas och skyddas. Bättre skydd mot hat, hot och trakasserier mot media.

* Förbättra transparensen i politiken och i offentlig sektor

* En oberoende antikorruptionsmyndighet ska inrättas.

* Stärk de medborgerliga rättigheterna

* Medborgarna ska få mer kontroll över hur det offentliga använder deras personliga data.

* Kön och funktionsnedsättning ska läggas till som hatbrottsgrunder i lagstiftningen.

* Svensk utrikespolitik ska främja liberal demokrati

* EU ska strypa medel till medlemsstater som inte respekterar sina åtaganden för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet (Christer Jonsson, regionråd i Kalmar län

Ökad fysisk och digital tillgänglighet

Inför fritt sjukhusval – planerad slutenvård ska kunna väljas fritt i hela landet.

Medborgare ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare de vill – fysisk eller digital.

Ett kvalitetslyft i äldreomsorgen och demensvården

Mål om maximalt 10 anställda per äldres hem.

Rätt till dagverksamhet för de med demens ska garanteras.

Satsa på personalen

Ge rätt till fortbildning vårdens medarbetare.

Högre kvalitet i chefs- och ledarskap. Antalet medarbetare per chef behöver på sikt komma ned till 25 per chef.

 

Utöver det har partiledningen plockat upp en del motionsförslag och gjort till sina egna. Dessa är:

jobb, företag & ekonomi
Bättre förutsättningar distansarbete – se över regler kring förmånsbeskattning och arbetsmiljö.

Ta fram förslag på hur staten kan finansiera nätverk för kvinnliga företagare.

Se över utmaning för kommuner med stor andel icke-folkbokförda.

klimat, energi & miljö
Ersättning till aktörer om genererar minusutsläpp.

Klimatdeklaration för fler produkter.

Ett nytt ”flexibelt” system för ekologisk kompensation  – ska ge bättre förutsättningar för näringslivet att arbeta med biologisk mångfald.

landsbygd & jordbruk
En ny jaktlagsutredning.

Jobba för att flytta ut industriellt fiske till 12 milsgränsen.

lag & ordning
Skärpt preskriptionstid för brott.

Minst fängelse för köp av sex.  

infrastruktur
Uppdaterad nationell flygstrategi – bättre tillgänglighet och bättre villkor för samhällsviktigt flyg.

Se över väglagen och förenkla för kommuner att anlägga gång och cykelvägar.


bostäder

Tydligare regelverk för bostadsformer för äldre.

Översyn som ska leda till att takytor kan användas för energiproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.


skola & utbildning
Barnskötarlyft och standardiserad grundbildning för barnskötare.

Nytt regelverk för ökad legitimitet och hållbarhet för valfrihet i skolan.

Samordnat skolval med mer tillgänglig information, mer rättvisande betyg och stärkta krav på huvudmännen.