Det är Konkurrensverket som får uppdraget att för 1, 2 miljoner kronor analysera marknads-och konkurrensförhållanden för hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentverksamheter).
 
i uppdraget ingår
redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren
analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar.
Antalet ensamkommande barn har medfört en ökad efterfrågan men också ett ökat utbud av HVB, familjehem och jourhem.  Vid halvårsskiftet 2015 fanns det totalt 566 HVB för ensamkommande och vid årsskiftet var motsvarande siffra 939 HVB. Det innebär en ökning på drygt 65 procent under en sexmånadersperiod.
 
Detta har lett till att ökade kostnader för många kommuner och att privata aktörer sett möjligheten att ta sig in på marknaden.
 
I instruktionen står att läsa:
 
”För att främja väl fungerande marknader med effektiv konkurrens finns mot den bakgrunden ett stort behov av att förbättra kunskapen om marknads- och konkurrensförhållandena på dessa marknader för aktörer som bedriver HVB och konsulentverksamheter samt för de offentliga köparna av dessa tjänster.”
 
Tonchi Percan