Almega AB är servicebolag för tjänstearbetsgivarorganisationen Almegas sju olika förbund. Den främsta intäktskällan för Almega AB är serviceavgifter från de olika förbunden som också äger Almega AB. Serviceavgiften ökade med 10 procent till 199 miljoner kronor, möjligen beroende på att Sveriges Radios arbetsgivarorganisation gjorde gemensam sak med Tidningsutgivarna och bildade Medieföretagen, något som framgår av årsberättelsen.

Även om omsättningen och intäkterna ökar, gjorde Almega AB ändå ett negativt rörelseresultat för 2009 på -675 000 kronor jämfört med 8,7 miljoner år 2008. Det förklaras till stor del av skenande personalkostnader. De ökade med 17 procent till 135 miljoner kronor.  Antalet anställda ökade med tio till 135. Med hjälp av intäkter från finansiella poster ränteintäkter kunde dock Almega AB redovisa en vinst efter finansnetto på 676 000 kronor.
Ledningsgruppen bestod och består av elva personer som kostade Almega AB 11,4 miljoner kronor, en höjning med 7 procent. Styrelse och vd tog ut 2,5 miljoner kronor, i stort sett samma som umder2008.

Almega  AB tycks ha en välfylld plånbok. Bolaget hade under 2009 84 miljonerkronor stående ho ett likviditetskonto hos Svenskt Näringsliv Pengarna placerades i obligationer och statsskuldsväxlar som gav en avkastning på 1,8 procent.