Det var ifjol som regeringen gav kammarrättspresidenten Margareta Åberg i uppdrag att utreda frågan om hur ett stärkt meddelarskydd för privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet, som vård, skola och omsorg, kan se ut.
 
Bakgrunden är bland annat Carema-krisen som briserade för två år sedan. Den fackliga paraplyorganisationen TCO har drivit på i frågan.
 
I dag lämnade utredningen över sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask (m) med förslaget om att införa en ny lag som ska ge i princip samma skydd för privatanställda som för de inom kommunala företag.
 
Det innebär att alla anställda inom vård, skola och omsorg ska, oavsett driftsform, får rätt att anonymt lämna ut information till media. Då förutsatt att verksamheten finansieras av offentliga medel.
 
”Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. även inhyrd personal om- fattas således och sådan personal är fri att lämna ut uppgifter om den verksamhet de är uthyrda till om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde”, står det i utredningen.
 
Däremot ska ”personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde”.
 
Branschorganisationen Vårdföretagarna välkomnar förslaget men anser att en ny lag måste ”göra undantag för företagshemligheter”.
 
– Vården och omsorgen måste få utvecklas på samma villkor som andra branscher, och då är det viktigt att företagen kan skydda idéer och planer som har betydelse för konkurrenskraften. Fungerande konkurrens är A och O för både kvalitetsutveckling och en effektiv användning av vårdens resurser, säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius i ett pressmeddelande.
 
Svenskt Näringsliv är mer kritiskt till förslaget och anser att ett stärkt meddelarskydd är ”fel väg” att gå. I en kommentar på sin sajt varnar vice vdn Christer Ågren för att förslaget kan leda till att anställda lämnar ut ”känsliga företagsinterna uppgifter, vilket kan få allvarliga konsekvenser för det enskilda företaget”.
 
”Frågan om att införa ett meddelarskydd för privatanställda har utretts tre gånger tidigare och förslagen har genomgående utsatts för en massiv kritik. Inget av förslagen har lett till lagstiftning, och vi hoppas att inte heller Meddelarskyddsutredningens förslag blir lag”, skriver Svenskt Näringsliv.
 
Enligt utredningen kan i prinicp "all typ av information lämnas ut med stöd av lagen". Däremot påverkas inte lagstadgade tystnadsplikter.