Lars Johansson konstaterar i sin interpellation att utflaggningen av "svenska fartyg är mycket omfattande", vilket framgår av att "det statliga stödet till rederinäringens personalkostnader har minskat med 600 miljoner kronor för 2012 jämfört med 2009". Framförallt länder som Danmark och Finland tar emot svenska utflaggade fartyg, konstaterar Lars Johansson.

Rederinäringen och facket vill ha samma tonnageskatt som i övriga Europa och riksdagen pressar på, men inget händer, anser Lars Johansson, som nu vill ha svar från Anders Borg på frågan:

Varför kan Sverige inte ha samma tonnageskatteregler som andra länder i EU?