Det meddelade han i dag under eftermiddagens votering i kammaren.
 
– Frågeställningen är komplex. Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och sexton års praxis har jag i enlighet med rättsutredningen kommit fram till att övervägande skäl talar för att det av finansutskottet framlagda yrkandet strider mot bestämmelserna i riksdagsordningen. Jag är då skyldig att vägra att ställa proposition på yrkandet, sade han.
 
Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg (s) invände dock mot beslutet som han menade var "felaktigt" och konstaterade att den utredning som Per Westerberg lutar sig mot samtidigt också säger att det inte finns något förbud mot att plocka ur förslag ur budgeten. Han sa också att det tidigare gjorts liknande ändringar i budgeten i syfte att stärka statens finanser.
 
Riksdagens ledamöter röstade därefter om att låta frågan gå vidare till konstitutionsutskottet, som nu alltså får i uppdrag att se över huruvida förslaget om höjd brytpunkt bryter mot riksdagsordningen.
 
Utskottet väntas komma med ett beslut nästa vecka om det ska ske en omröstning.