Programmet ska klubbas igenom på Folkpartiets landsmöte i Västerås 14-17 november.

Ett av de nya förslagen är att sjukvården ska samordnas nationellt. Syftet är att göra sjukvården mer likvärdig i landet och göra sjukvården mer tillgänglig i glesbygden. Detta tangerar Kristdemokraternas partiledares Göran Hägglunds utspel om att lägga ner landstingen.
 
Folkpartiet vill också via förändringar i skattesystemet, såsom ett grundavdrag på kapitalinkomster, öka sparandet i landet. Folkpartiet använder uttrycket "sparandelinjen".
 
Inom arbetsmarknadspolitiken anser Folkpartiet att parterna ska får skattelättnader så att det kan anslå medel till de anställdas kompetensutveckling. Folkpartiet föreslår även en timbank som ge anställda större inflytande över arbetstiden.
Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag ska "tydligt skiljas från utförarrollen" vilket banar väg för privata aktörer som ska förbättra matchningen. Privata aktörer ska även kunna agera branschvis. Då behöver även en fristående arbetsmarknadsinspektion inrättas, anser Folkpartiet.
 
Folkpartiet vill ha betyg från årskurs 4.
Folkpartiet anser också att ansvaret för yrkesutbildning ska flytta från skolorna till branscherna. "Branschlärlingar" ska prövas.
 
Infrastrukturprojekt ska i högre grad kunna finansieras via avgifter.
 
Hela transportsektorn ska på sikt införlivas i EUs utsläppshandelssystem för att påskynda utvecklingen av klimatvänliga bränslen
 
Folkpartiet vill "kraftigt" utöka avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.
Antalet riksdagsledamöter ska minskas, valkretsarna bör bli större och riksdagsutskotten färre.
Karens bör införas för statsråd och statssekreterare som går vidare till jobb där känslig regeringsinfo kan komma till användning.
 
Folkpartiet vill avskaffa reklamskatten och sätta en bortre gräns för presstödet. Partiet föreslår att en "fristående fond ska inrättas för att stödja granskande journalistik". Folkpartiet vill också avskaffa tv-licensen".
 
Folkpartiet vill sälja statens innehav i SAS och Telia.