Om arbetarrörelsens tankesmedja Tidens skatte-skuggregeringen skulle få om någon skatt minskas. Däremot bir det dubbelsiffriga miljardklirr för statskassan via bland annat skatter på båtar, arv, gåvor, vinstutdelningar, fastigheter och bostadsrätter.

Skuggutredning har letts av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Torbjörn Hållö (från juni 2020) och Balder Bergström (från juni 2020), samt Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm. Till skuggutredningen har även en referensgrupp knutits, bestående av Karolina Ekholm, Erik Åsbrink, Ulrika Lorentzi och Roger Persson Österman.

Idag har skuggutredningen lämnat sin slutrapport.

Här är ett urval av förslagen:

* Slopa skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) och det särskilda grundavdraget för pensionärer.

* Slopad skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning.

* Slopad skattereduktion för rot- och rutarbete.

*En statlig skattereduktion för alla förvärvsinkomster, med en snabb avtrappning för höga inkomster.

* En ny, permanent, rättviseskatt för inkomster över 1 miljon kronor per år.

* En enhetlig kapitalbeskattning som även omfattar bostäder.

* Samtliga särregler för beskattning av kapital slopas.

* En enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 procent.

* Systemet med en kommunal fastighetsavgift ersätts av en schablonintäkt baserad på det taxerade markvärdet för småhus och bostadsrätter.

* Beskattningen av bostadsrätter baseras på det faktiska marknadsvärdet. Markskatt på småhus och bostadsrätter ska öka den löpande beskattningen av fastigheter med cirka 16 miljarder kronor.

* Hela reavinsten ska beskattas med enhetlig skattesats.

* Räntor på nuvarande uppskov ska tas ut. Uppskoven fasas ut på sikt.

* ”Lyxskatter” på ”stora” hus och ”stora” båtar. En lyxbostadsskatt av småhusbeståndet på 1 procent skulle ge cirka 9 miljarder kronor i skatteintäkter. Ska även gälla bostadsrätter vilket ska ge ytterligare 5 miljarder. Båtskatten ska ge 160-260 miljoner kronor.

* En ny arvsskatt med ”höga” grundavdrag och en proportionell skatt på 10-20 procent.  Kompletteras med gåvoskatt. Arvskatten ska ge 14-17 miljarder kronor per år. Gåvoskatten skulle ge 5-7 miljarder.

* Skärpningar i dagens 3:12-regler eller slopad dual beskattning med sänkt gränsbelopp, det sparade utdelningsutrymmet begränsas genom en årsspärr och sänkning av uppräkningsräntan.

* Utdelning ska beskattas med den generella kapitalinkomstskatten på 35 procent.

* Höjd koldioxidskatt kombineras med negativa ekonomiska incitament för höginkomsttagare i storstäder och positiva ekonomiska incitament för låg- och medelinkomsttagare utanför storstäderna.