Fem av tio vårdföretag anger politiska beslut eller politisk osäkerhet som det största hindret att kunna växa. Det är att jämföra med tidigare år då siffran var drygt 30 procent. Samtidigt har andelen som inte upplever några expansionshinder minskat med en tredjedel mellan 2010 och 2013 till 20 procent.
 
Enligt Vårdföretagarna hänger detta samman med dels den osäkerhet som råder kring Lagen om valfrihetssystem, LOV, dels den debatt som rasat sedan i höstas om vinsternas vara eller icke-vara i välfärden.
 
Bland annat gick Miljöpartiets kongress emot partiledningen när ett beslut om vinstförbud fattades i maj. Tidigare har även Socialdemokraternas kongress bestämt att vinsterna ska ”avsevärt begränsas”.
 
Därmed kan politiken på området komma att förändras ganska dramatiskt efter valet 2014, vilket alltså kan påverka vårdföretagens expansionsmöjligheter enligt Vårdföretagarna.
 
Vårdbranschen mår annars relativt bra, visar branschorganisationens Konjunkturbarometer för 2013.
 
Konjunkturläget är i stort sett oförändrat jämfört med våren 2012 och är något bättre än i en normalkonjunktur. Starkast utveckling har personlig assistans haft. Närmare två tredjedelar anger att verksamheten utvecklats positivt.
 
Dessutom har antalet anställda, särskilt inom personlig assistans, ökat det senaste halvåret samtidigt som den ökade efterfrågan på personal gjort det svårare att hitta branschkompetent personal.
 
Vårdföretagen ser också ljust på hösten. I synnerhet inom personlig assistans och primärvården tror man på fortsatt tillväxt där fyra av tio räknar med att utvecklas positivt medan knappt tio procent tror att utvecklingen går åt det motsatta hållet.
 
Tre av fem företag inom personlig assistans räknar med att anställa fler till hösten, då efterfrågan på sådana tjänster väntas öka stort. En lika stor efterfrågan märks dock inte av inom primärvården och äldreomsorgen, av vilka majoriteten tror på en oförändrad personalstyrka.