Vänsterpartiet hårda linje kommer att sätta press på Socialdemokraterna vid en regeringsbildning som förutsätter både Vänsterpartiet och Centerpartiet, som inte har en lika hård linjemot privatskolor.

Vänsterpartiets förslag
* Vinstförbud i skolan, beslut ska tas 2024 och vara fullt genomfört 2026.

* Skolpengen ska ersättas av en ”klasspeng” som viktas utifrån lokala förutsättningar, staten tar därmed över det kompensatoriska ansvaret för skolan.

* Avskaffa ”de segregerande köerna”, kötid inte längre ska tillåtas som urvalsgrund för fristående skolor.

* Behovsprövad tillståndsprövning av Skolinspektionen för nya friskolor, som ska skötas av Skolinspektionen som ska väga in elevers rätt till en likvärdig utbildning.

* Stopplag för utförsäljning av skolfastigheter, företag ska inte kunna göra affärer på skolfastigheter.

* Offentlighetsprincipen bör omfatta alla skolor, så att inga ”affärshemligheter” kan hållas.