De sex utskotten är:

* försvarsutskottet
* konstitutionsutskottet
* kulturutskottet
* miljö- och jordbruk
* skatteutskottet
* trafikutskottet