Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredaren Håkan Sörman, tidigare vd för Sveriges kommuner och landsting och i dag landshövding i Jönköpings län, föreslår:

*en högre grad av indexering än i nuvarande system.

* utjämning på socioekonomisk grund ska införas inom förskolan baserad på barnens hemförhållanden.

* en justering av programvalsfaktorn för gymnasieskolan med ”tydligare socioekonomisk profil”.

*en helt ny delmodell för kommunal vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI), som speglar skillnader i socioekonomi.

* uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre glesbygdskommuner.

* en helt ny glesbygdsfaktor förs in i utjämningen för förskolan samt en ökning av kompensationen för hemtjänst i glesbygd.

* att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas.

* en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan.

Förslagen innebär att utjämningen ökar med 1 miljard kronor både för kommunerna och landstingen.

Kommunerna i Västra Götaland är sammantaget blir nettobetalare i ”något ökad utsträckning”.

”Stora positiva effekter” får Region Norrbotten, Region Gävleborg, Landstinget Dalarna och Region Värmland. Allra mest stärks Region Jämtland Härjedalen och Region Gotland.

Stockholms läns landsting får ”störst negativ förändring och går från att vara nettobidragstagare till att bli nettobetalare”.