Kreatörer (influencers) och affären kring användargenererat innehåll (UGC) är idag en självklar del av marknadsföringsbranschen. Denna utveckling har vuxit fram organiskt i takt med teknikutveckling och förändringar i reklam- och mediekonsumtion. Kraven på god förståelse för branschen att tillämpa lagar och regler kring reklam har ökat, samtidigt som det idag är svårare än någonsin att skilja på vad som är reklam och inte. Kreatörerna, annonsörer och branschen behöver få nya riktlinjer för bättre samspel, annars riskerar vi regleringar som stryper både kreativitet och möjligheter för kreatörer och annonsörer.

Framöver är utbildning för kreatörer en central del av UGC-marknadsföring och branschen behöver enas kring vad som ska gälla när det kommer till flera viktiga områden, såsom reklammärkning, upphovsrätt, etik, men även till exempel. ekonomi. En betydande andel kreatörer börjar arbeta som egenföretagare redan i ung ålder, ofta utan tidigare erfarenhet. Här behövs bra stöd och utbildning proaktivt för att undvika problem innan de uppstår.

För att förhindra hårda regleringar av marknadsföring med kreatörer krävs en fin balansgång mellan självreglering och extern reglering, där det är viktigt att varje sådant initiativ verkligen reflekterar branschens behov och verklighet. Branschen har länge pratat om hur ett robust hjälpmedel bör se ut och den främsta utmaningen hittills har varit att ta fram något som går att applicera på alla. Det är viktigt att erbjuda både kreatörer och annonsörer stöd med tonvikt på utbildning och transparens.

En nyligen publicerad undersökning utförd av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter från 22 medlemsländer samt Norge och Island, visar intressanta resultat när det kommer till kreatörers inlägg på sociala plattformar. Undersökningen visar att 97% av de tillfrågade publicerade kommersiellt innehåll, men endast ungefär 20 % konsekvent märkte deras innehåll som reklam. Vidare visade resultaten att 78% av de kreatörer som är “verifierade” bedrev kommersiell verksamhet, men att endast 36% av dessa var registrerade som näringsidkare.

Här finns ett tydligt glapp mellan hur kreatörer agerar och de regler och förväntningar som finns i lagstiftningen. Det blir tydligt att utbildningsinsatser behöver ha ordentlig substans för att säkerställa transparent och etisk marknadsföring med kreatörer.

Digital Services Act (DSA) trädde i kraft den 17 februari 2024 inom hela EU med syftet att klargöra de skyldigheterna som gäller för alla plattformar på ett enhetligt sätt samt stärka säkerheten och trovärdigheten online. Enligt DSA måste kreatörer deklarera om deras innehåll är reklam. Dessutom måste näringsidkare erbjuda spårbarhetsinformation innan de kan marknadsföra sina produkter eller tjänster på sociala medier.

Marknadsföring genom kreatörer är som bäst när kreativitet möter det kommersiella på ett autentiskt och engagerade sätt. Utan den autenticiteten skapar vi reklamtrötthet och trovärdigheten minskar. För att kreatörer ska kunna leva på sin passion och skapa engagerande reklaminnehåll i framtiden krävs verktyg som värnar om både transparens och kreativitet. Utbildning är en central del av detta och kommer att vara avgörande för hållbarheten i marknadsföring med kreatörer. Utan detta samspel riskerar vi att mötas av striktare regleringar som kan hämma både tillväxt och kreativitet i branschen.

Marcus Klamming, vd, We Are Era