Via branschföreningen Tevefolket berättar tv-bolagen MTG, SBS och TV4 hur de ser på utredningen. Tevefolket trycker på att public service inte är någon "naturlag" och i grunden är något onormalt. Det är heller inte självklart att just staten via SVT och SR ska leverera public service. Tevefolket skriver:

"Eftersom syftet är att säkerställa mångfald borde det finnas andra vägar än att slussa 7 miljarder kronor per år än via de egna utgivarbolagen? Inom vilken annan samhällssektor skulle man acceptera att staten konkurrensutsätter en hel bransch genom att i egen regi organisera egna bolag som i praktiken enbart har kostnader i sin resultaträkning? Vilka effekter får denna enorma statliga marknadsintervention på branschen i övrigt?"

Tevefolket vill att en "mindre del av rundradiofondens medel gjordes tillgängliga även för andra TV-bolag än SVT".

Tevefolket underkänner utredningen bland annat vad gäller ägarnas ansvar för public service.
 
"I likhet med tidigare utredningars förslag anser utredningen att public serviceuppdraget i princip inte behöver definieras och skall det göras några uppdragsbeskrivningar så skall de formuleras av bolaget självt. Med denna modell undviker utredarna på ett olyckligt sätt att formulera ägardirektiv- och därmed säkerställa att public service utvecklas åt ett håll i enlighet med sina uppdragsgivares (riksdag/regering) önskemål. I vilken annan verksamhet avstår ägarna från att uttrycka ägardirektiv?"
 
Tevefolket pekar också på vad organisationen anser vara brister i utredningen. Utredningen konstaterar att mångfalden i tv-ubudet inte har ökat.

"Men då har granskningen begränsats till de fem största kanalerna vilka ju enbart är en del av det utbud som borde granskats", skriver Tevefolket.
 

Inte heller tar utredningen hänsyn till att internet ändrar förutsättningarna:

"SVTs migration till nätet har skapat helt nya gränssnitt i konkurrenshänseende. Utredningen konstaterar detta och noterar samtidigt att de traditionella mediebolagen tappar intäkter genom att läsarna/tittarna överger de betalda tjänsterna till förmån för gratis innehållstjänster på nätet. Detta sker samtidigt som public servicebolagen ges möjlighet, av i utredningsförslaget uppmuntras ytterligare, att breda ut sig med i princip vilket material som helst bara det är gratis och har sitt ursprung i den egna programverksamheten."

 
Tevefolket konstaterar att BBC har "en långt mycket strängare policy än SVT vad avser tillgängliggörande av sitt material gratis för användarna".