Det är i ett brev till de svenska, norska och danska infrastruktur- och transportministrarna som de tre branschförbunden, Näringslivets Transportråd, Dansk Industri och Näringslivets Huvudorganisation i Norge, lägger fram förslaget.
 
Tanken är att binda samman de tre ländernas transportplaner för att bland annat skapa förutsättningar för ökad nordisk konkurrenskraft. Till exempel föreslår branschorganisationerna en samplanering av korridorprojekt, harmonisering av regler för gränsöverskridande transporter och åtgärder för att öka transportsystemens redundans för minskad sårbarhet.
 
”Effektiva och tillförlitliga transporter är av största vikt för det nordiska näringslivets konkurrenskraft och våra tre länders konkurrenskraft som handelsnationer. De viktigaste transportkorridorerna måste kopplas i hop med de för vårt näringsliv viktigaste transportstråken inom EU och Europa. Logistiken är en integrerad del i företagens produktions- och utvecklingsprocess och kraven på leveransprecision skruvas upp alltmer. Kundernas krav på förkortade ledtider och flexibilitet ökar kontinuerligt. Effektiva transporter är även viktiga för att uppnå beslutade miljö- och klimatmål i våra respektive länder”, står det att läsa i brevet.
 
Brevet har undertecknats av Per Bondemark, ordförande för Näringslivets Transportråd, Michael Svane, brnaschdirektör på Dansk Industri, och Erling Sæther, näringspolitisk chef på Näringslivets Huvudorganisation.