Socialdemokraternas uppgörelse om regeringsmakten med C och L lämnar inte de S-märkta skrivbordssmederna någon ro. Både S-gruppen Reformisterna och tankesmedjan Tiden har presenterat sina motförslag till januariavtalet via kanalen DN Debatt. Dagens Opinion har sammanställt båda förslagen i EN artikel.

Tiden kallar sitt alternativa program för septembermanifestet och ska vara ett mer ”progressivt” alternativ till januariavtalets 73 punkter. Det presenterades för sju dagar sedan.

Reformisterna, vars ledare Daniel Suhonen även driver den av facken inom 6F finansierade tankesmedjan Katalys, föreslår ett ”nytt finanspolitiskt ramverk där statens löpande driftkostnader för välfärden separeras från statens utgifter för investeringar”.  Det presenteras i dag på DN Debatt.

 

Tidens förslag
• Den ekonomiska politiken ska vara både hållbar och ambitiös. Överskottsmålet bör ersättas av ett balansmål. Företagen bör få bättre förutsättningar, men kan också bidra mer.

 • Skattereformen ”bör inte” syfta till att sänka skatterna, utan till att ”minska klyftorna, stärka välfärdens finansiering och bidra till klimatomställningen”. Särskilt fokus på att ”omfördela de extremt ojämnt fördelade kapitalinkomsterna bättre”. Värnskatten på de högsta inkomsterna ”bör höjas, inte slopas”. Klimat- och miljöskatterna ”bör höjas”.
 • Pensionerna ska höjas genom att inbetalningarna ökar.
 • ”Marknadsexperimenten inom skola, vård och omsorg ska rullas tillbaka”. ”LOV och skolvalssystemet ses över” för att minska de segregation och ”orättvisa”.
 • ”Experimentet” med en återgång till privata arbetsförmedlingsaktörer stoppas och ersätts av en reformerad, förstärkt statlig arbetsförmedling samt skattefinansierade partsgemensamma branschvisa arbetsförmedlingar”.
 • A-kassan ”återupprättas som en omställningsförsäkring baserad på inkomstbortfallsprincipen”.
 • Arbetsrätten kan förändras efter vad parterna önskar och utan politiska påtryckningar.
 • Glesbygdssatsningarna kompletteras med en storstadssatsning.
 • Kärnkraftens ”förutsättningar att bidra till klimatomställningen utreds”.
 • Hyresregleringen ”värnas”.
 • Betyg ”först från årskurs åtta”. Obligatoriskt gymnasium.
 • Alla religiösa friskolor stoppas.
 • Ett nationellt tiggeriförbud införs.

Reformisternas förslag

 •  staten tar ett ”ordentligt ansvar” för kommuner och regioners finansiering genom att tillföra 60 miljarder kronor årligen till utjämningssystemet.
 • En statlig investeringsbank för finansiering av nya bostäder, grön industri och infrastruktur inrättas. Staten är tänkt att finansiera.
 • Ett pensionslyft som höjer de lägsta pensionerna med 5 000 kronor i månaden.
 • En ”omfattande satsning för att nå klimatmålen” på 18 miljarder kronor.
 • 204 miljarder på över tre år för *nödvändiga statliga satsningar utanför Reformisternas reformprogram såsom för polis, försvar, rättsväsende, naturvård eller höjda studiebidrag.
 • Harmonisering av skattesatserna för inkomst av kapital till 30 procent, hårdare tag mot skattefusk införs samt arbetet för att förhindra skatteflykt intensifieras.
 • Inför en förmögenhetsskatt, m en ”grön” arvs- och gåvoskatt samt inför en klimatvärnskatt för höginkomsttagare. Intäkterna för de två gröna skatterna öronmärks för klimatsatsningar.
 • Enhetlig fastighetsbeskattningen på 0,75 procent av taxeringsvärdet.