I maj 2017 fastslog regeringen att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.  Fyra år senare kommer ett förslag från fyra myndigheter om hur Sverige ska agera från 2024.

I januari 2021 fick Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS) och Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag på strategiskt program för hur digitaliseringen i Sverige ska ledas. Uppdraget var att ”bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i hela landet, en högkvalitativ forskning som stödjer innovationssystemet och som möter samhällsutmaningarna samt en effektiv, tillgänglig och öppen offentlig förvaltning som främjar innovation och delaktighet”.

Nu har de fyra myndigheterna lämnat sitt förslag. Förslaget är baserat på visionen ”Ett hållbart digitaliserat Sverige 2030”.  De fyra myndigheterna anser att ”digitaliseringen ska vara grön, konkurrenskraftig och utgå från människan”.

Sveriges digitalisering ska koordineras genom ett gemensamt programkansli för myndigheter. Kansliets uppdrag ska vara att utforma och genomföra det nationella programmet och koordinera Sveriges deltagande i EUs program.

Från och med år 2024 vill de fyra myndigheterna att de sex årliga programmen för digital strukturomvandling tappas upp till minst 5,5 miljarder kronor per år.

De fyra myndigheterna föreslår fyra delprogram:

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet (1 miljard kronor per år från 2024)
  • Avancerad digitalisering (1 miljard kronor per år från 2024)
  • Digital infrastruktur och data (3 miljarder kronor per år från 2024)