Det räcker inte med att se över turordningsreglerna. Hela Lagen om anställningsskydd, LAS, behöver utredas, anser Svenskt Näringsliv och presenterar fem punkter som organisationen vill diskutera med LO och PTK.

Tanken är att parterna ska komma överens om hur anställningsskyddet ska reformeras. Men Svenskt Näringsliv efterlyser ”politiskt tryck”.

Sedan ska politiken agera i linje med det. Svenskt Näringsliv tar initiativet genom att gå ut med sina förslag först av alla parter. På DN Debatt föreslår Svenskt Näringsliv fem punkter att ta upp i diskussionerna:

”ett i grunden reformerat anställningsskydd”
Här vill Svenskt Näringsliv diskutera begreppet ”saklig grund” och stärka företagens ”utrymme att bemanna och bygga sitt team utifrån verksamhetens vardag”. Tidsbegränsade anställningar ska finnas kvar. Skydd mot ”oskäliga uppsägningar finns” finns redan i diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen, med flera.

”en arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger bättre skydd”
Svenskt Näringsliv vill ha en ”rättvis arbetslöshetsförsäkring som är obligatorisk också vad gäller inkomstbortfallsförsäkringen”.

”en specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet” Arbetsförmedlingen stöps om och ”riktar in sig på myndighetsutövning och kontrollfunktion”, privata aktörer får ett ”utökat ansvar för stöd och matchning”.

”effektiva omställningsförsäkringar”
Omställningsstöd utvidgas till att omfatta fler medarbetare inom de berörda företagen.

”stärkta förutsättningar för kompetensutveckling”
Kostnader för att investera i medarbetares kompetens blir avdragsgilla.