Det skriver Mikael Damberg, näringsminister (s) i ett debattinlägg avsett för Aftonbladet och ur vilket vi återger de väsentligaste delarna.
 
"Vi är överens om att våra förväntningar på svenska företag är att de ska vara föredömen inom hållbart företagande. Därför stärker regeringen arbetet med hållbart företagande samtidigt som en ny exportstrategi utarbetas. Som femte land i världen tar vi fram en handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter baserat på FNs ramverk.
 
Sverige måste bedriva ett aktivt arbete för att stärka mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Vi tycker att svenska företag måste göra mer för global utveckling än att följa lagar och regler. Frågan huruvida svenska företags närvaro på komplexa marknader hjälper eller stjälper demokratisering och mänskliga rättigheter debatteras ofta. Det finns inget enkelt svar och utveckling tar tid. Vår position är att handel är positivt och att svenska företag ska kunna göra affärer i alla länder som inte omfattas av internationellt överenskomna bojkotter. Men värnandet av mänskliga rättigheter måste vara en hörnsten i svensk politik.

Det finns många exempel på länder och företag med lång väg kvar till en acceptabel nivå gällande mänskliga rättigheter. Kollapsen av fabriken vid Rana Plaza i Bangladesh 2013, som tog över 1100 liv, var en brutal påminnelse om säkerhetsbristerna i många fabriker i tillväxtländer.Ett annat aktuellt exempel ser vi just nu i Qatar. Arbetet inför fotbolls-VM beräknas ta cirka 4000 migrantarbetares liv. I Qatar finns ett förkastligt system för trafficking av dessa arbetare, Kafala, som gör dem livegna och tvingar dem att leva under hemska förhållanden. Arbetet har dessutom kantats av korruption och bristande miljöfokus. Situationen i Qatar är naturligtvis oacceptabel och är inget annat än ett modernt slaveri.
För oss är det självklart att svenska företag aktiva i ickedemokratiska länder ska ha en strategi för arbete med arbetstagares rättigheter. Här måste de svenska fackliga organisationerna bistå med viktiga erfarenheter och kunskap.

Regeringen ska bidra med kunskap och stöd och ställa krav på konkreta insatser för att hantera hållbarhetsrisker.Därför har regeringen aviserat en höjd ambitionsnivå på området hållbart företagande med sikte på en skrivelse till riksdagen – den första skrivelsen någonsin på detta tema. Första steget är ovan nämnda handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter.
Vår svenska modell kan tjäna som förebild för företag och andra aktörer i icke demokratiska länder.

Därför ger regeringen de fackliga organisationerna en stående inbjudan att delta i det fortsatta arbetet med handelsfrämjande.Dessutom kommer svenska beskickningar på besvärliga marknader få ett stärkt uppdrag att arbeta med mänskliga och fackliga rättigheter, stödja svenska företag på plats samt skapa allianser med relevanta aktörer.Sverige ska vara en stark röst för fri och rättvis handel. Men lika starkt ska vår röst ljuda för de värderingar som präglat vår svenska modell: demokrati, frihet, jämlikhet och rättvisa. I nära samverkan mellan näringsliv, fackliga organisationer och stat kan ökad handel också innebära stärkt hållbarhet."

Mikael Damberg,näringsminister (s)