Stockholm Exergi som levererar kraftvärme och fjärrvärme i Stockholm har trots enträgen opinionsbildning inte fått regeringens öra vad gäller höjda energi- och koldioxidskatterna. Verket har svarat med att minska på kraftvärme-tillverkningen, något som kan äventyra el-tillgången i Stockholm. Presschefen Maria Tegin berättar om det fruktlösa arbetet.

”De ökade koldixid- och energiskatterna på kraftvärme har varit en stor fråga för oss under våren. Under våren har vi haft möten med många politiker, både på lokalnivå och riksnivå, där vi pratat mycket om de föreslagna skatterna och hur de påverkar konkurrenskraften för fjärrvärme och kraftvärme. Vi gjorde också gemensam sak med flera branschkollegor och skrev en debattartikel om skatterna”, berättar Maria Tegin, via mejl.

Hur agerade ni när ni i januari fick veta att regeringen tänkte höja energi- och koldioxidskatterna för fossila bränslen som används för produktion av kraftvärme?
Vi är en av de remissinstanser som har fått lämna in remissyttrande i frågan, och där har vi redogjort för våra synpunkter. Bland har vi visat hur skatteförslagen skulle påverka vår verksamhet, och vilka följder det skulle få för vår produktion, för eleffektläget i Stockholm och för klimatet”, berättar Maria Tegin, och vidare:

– När vårbudgetens ändringar hade presenterats med dessa skatteförslag, kommenterade vi det på vår webbplats.

Vilka argument ville ni lyfta fram och hur gick ni till väga?
Våra argument har hela tiden varit att vi redan arbetar med utfasningen av fossila bränslen och att vi planerar för att göra det på hållbarast möjliga sätt. Vi varnade för att ökad koldioxidskatt och energiskatt för kraftvärmeproduktion skulle leda till minskad elproduktion i storstadsregionerna och riskera högre globala utsläpp, även om lokala utsläpp minskas.”

Ni har fått uppmärksamhet i medierna, hur ser ni på det?
Det är bra framförallt att effektfrågan får mer uppmärksamhet. Vi har flaggat för risken att det blir brist på eleffekt i Stockholm under lång tid i och med att det finns en för låg överföringskapacitet från stamnätet till det regionala nätet i Stockholm. Den risken ökar då villkoren för lokal elproduktion försämras.”

Hur påverkar det företaget att hamna i den politiska hetluften på detta sätt?
”Vi ser att det är positivt att vi får fler möjligheter att berätta hur vår bransch fungerar och varför kraftvärme är så bra. Förhoppningsvis leder den ökade uppmärksamheten till en ökad förståelse bland politiker för fjärrvärmens och kraftvärmens fördelar, så att framtida politiska beslut leder till att dess konkurrenskraft värnas istället för att urholkas.”

Vad är nästa steg i er opinionsbildning i denna fråga?
”Vi upplever att dessa skatteökningar (koldioxid- samt energiskatt) kommer att införas och att vi inte längre har någon möjlighet att påverka det. Däremot arbetar vi fortfarande för att tydliggöra att den skatt på avfallsförbränning som också planeras är verkningslös eller till och med kontraproduktiv. Vill vi som samhälle minska innehållet av plast i avfallet så måste man titta ’uppströms’, i tillverkningsled och konsumentled, snarare än att beskatta den som tar hand om avfallet i slutändan”, berättar Maria Tegin.

Jobbar ni med något externt stöd?
Vi tar visst stöd med kommunikativ rådgivning i just politiska frågor. Sedan hösten 2018 samarbetar vi med Paues Åberg för detta.”