Under år 2009 gick Sveriges Kommuner och Landsting back med -53(-11) miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Organisationens kapitalförvaltningsbolag, SKL Kapitalförvaltning hade en negativ resultatutveckling.

– Vi drabbades av finanskrisen, säger Lena Dahl, administrativ chef för Sveriges kommuner och landsting.

Kapitalbolagets utdelning till moderbolaget på 40 miljoner kronor stoppades, vilket till en del förklarar förlusterna i moderbolaget. Även SKL Pensionsstiftelse drabbades av krisen vilket gjorde att en utdelning på 25 miljoner kronor till moderbolaget stoppades. 
Under 2009 inleddes ett sparprogram som minskade kostnaderna med 28 miljoner kronor. Det fortsätter även under 2010.

– Vi har en budget i balans för 2010 och vår prognos för 2010 visar också ett nollresultat, säger Lena Dahl.

Det en tillfrisknande kapitalförvaltningen som höjer resultatet. Avkastningen för SKL Kapitalförvaltning AB för helåret uppgick till 105 (-32) mkr.
Under det första halvåret 2010 betalar SKL, trots det negativa resultatet 2009 ut 1 miljard kronor till medlemmarna, kommuner och landsting. Detta efter ett kongressbeslut.
Under 2009 ökade omsättningen från 634 till 759 miljoner kronor. Merparten av intäkterna, 425 miljoner kronor kommer från medlemsavgifter, som också ligger konstant. Ökar gör däremot intäkterna från staten, inte minst socialdepartementet, som lägger ut uppdrag på SKL.

– Det kan handla om att vi hjälper till med att utveckla nya riktlinjer, säger  Lena Dahl.

Även försäljning av utbildning och rapporter ger intäkter till SKL.
 
Hur gör ni för att öka omsättningen även 2010?

 – Vi ska inte öka omsättningen.

Av bokslutet framgår att 34 miljoner kronor läggs på ”politisk” verksamhet.

– Det som avses med politisk verksamhet är kostnader för vår politiska organisation. Vi har en rad beredningar och delegationer samt en styrelse bestående av förtroendevalda. 

Det handlar om att driva 13 prioriterade frågor (se faktaruta).
 
– Viktigast för oss under 2010 är att nå bra resultat för SKLs prioriterade frågor, säger Lena Dahl.
 
Hur mycket lägger ni på opinionsbildning?
 

– Vi kan inte ge någon siffra specifikt för opinionsbildning eftersom det är en integrerad del av vår verksamhet.

 

Vilka tre frågor blir viktigast i valrörelsen?
 

 
– För oss finns inga valspecifika frågor, men vi tittar naturligtvis med intresse på det som berör våra områden och det är klart att det kommer att debatteras mycket om bland annat vård, skola och omsorg. 
 
 

Vad avgör valet? 
 

– Den frågan lämnar jag till partipolitikerna, vi som medlemsförbund, som företräder medlemmar med många olika politiska ledningar, ger oss inte in i valdebatten.