En majoritet i socialutskottet avslår regeringens strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

Utskottet anser att ”regeringen bör omarbeta sitt förslag till strategi och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det”.

Generellt efterlyser Socialutskottet ”en större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar”.

Socialutskottet ytterligare fyra tillkännagivanden inom området:

* Regeringen bör ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar om missbruk i syfte att förbättra beroendevården.

* Hänsyn bör tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar.

* Socialstyrelsen bör få i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade för att ha som underlag vid lagstiftning inom området, exempelvis gradskillnader för olika nikotin- och tobaksprodukter som snus och cigaretter.

* Ett nationellt kompetenscentrum för prevention inrättas med uppgift att ”förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder”.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i utskottet invänder mot utskottets förslag att säga nej till regeringsförslaget.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande att klargöra gradskillnader mellan ANDT-produkter. Partierna anser att ”det finns tillräcklig kunskap om snusets skadeverkningar för att avråda från snus”.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget om ett nytt övergripande mål då de anser att det föreslagna målet är ”väl avvägt”.