Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att tidigt identifiera unga som riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet. Dessa ungdomar ska sedan erbjudas insatser från dag ett.
Den höga ungdomsarbetslösheten beror på flera faktorer men en grundläggande orsak har varit brister i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden som gjort tröskeln mellan skola och arbetsliv alltför hög. Problemen förstärks av att alltför många unga har lämnat skolan utan tillräckliga kunskaper och att yrkesutbildningarna länge sattes på undantag.
För att komma till rätta med den långvarigt höga ungdomsarbetslösheten har alliansregeringen tagit flera viktiga steg för att förbättra ungas möjligheter till jobb: Det har blivit billigare att anställa ungdomar genom halverade socialavgifter, en jobbgaranti har införts för att erbjuda ungdomar individuellt utformade insatser och regeringen har gjort det enklare att anställa genom införandet av så kallade ALVA-anställningar.
Med detta, tillsammans med reformeringen av gymnasieskolan, som syftar till att förbättra kvaliteten och minska avhoppen, och den största satsningen någonsin på gymnasial lärlingsutbildning, har regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska den höga ungdomsarbetslösheten.
Men vi måste vara beredda att göra mer, särskilt mot bakgrund av att den globala skuldkrisen påverkar också Sverige med dämpad tillväxt och en försämrad arbetsmarknad.
Den senaste statistiken från SCB visar att ungdomsarbetslösheten ligger på lite över 20 procent. Det är en hög siffra, samtidigt som vi ska vi komma ihåg att ungefär 40 procent av de arbetslösa ungdomarna är heltidsstuderande som söker arbete.
Ungdomars arbetslöshetsperioder är ofta korta, men de negativa arbetsmarknadsrelaterade effekterna kan bli varaktiga för dem som inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt för unga som inte har slutfört sin gymnasieutbildning. Denna grupp ungdomar har det extra tufft och lyfts sällan fram i debatten.
Kännetecknande för denna grupp är att de inte befinner sig i utbildning, de har inte slutfört sin gymnasieutbildning och inte sällan är de redan kända hos andra myndigheter. Merparten av dessa ungdomar bor i områden som ofta betecknas som utanförskapsområden. Det är denna grupp ungdomar regeringen nu väljer att lägga ytterligare resurser på.
Många ungdomar som saknar en grundläggande utbildning saknar motivation att återgå till studier. För att öka studiemotivationen har regeringen infört en studiemotiverande utbildning i folkhögskolans regi som riktar sig till arbetslösa ungdomar som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.
Regeringen har även höjt studiebidraget för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. Bidraget ligger på cirka 6300 kronor i månaden och kan ges till dess att den studerande får slutbetyg från grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande.
Dessa två insatser är viktiga för att få ungdomar att återuppta sina studier. Men mer behövs göras för att hjälpa dessa ofta studiesvaga ungdomar.
Därför fattar regeringen i morgon beslut om att införa tidiga programinsatser för vissa ungdomar. Arbetsförmedlingen ska på ett tidigt stadium identifiera de ungdomar som bedöms riskera långvarig arbetslöshet, med hjälp av så kallad profilering. Detta ska möjliggöra tidiga och mer effektiva insatser från Arbetsförmedlingen. Framförallt kommer det att handla om praktik där dessa många gånger studiesvaga ungdomar kan få en starkare anknytning till arbetsmarknaden genom referenser och arbetslivserfarenhet.
Socialdemokraterna hävdar att det finns ett aktivitetsförbud för unga. Inget kunde vara mer felaktigt. För majoriteten av de arbetslösa ungdomarna finns det från dag ett individuellt anpassat stöd med tillgång till förstärkt matchning. För ungdomar med en svag ställning på arbetsmarknaden i form av exempelvis en funktionsnedsättning finns det tillgång till ytterligare åtgärder. Men för de ungdomar som av någon anledning ändå löper risk för långtidsarbetslöshet genomför regeringen nu ytterligare insatser för att minska risken för långtidsarbetslöshet.
Genom de beskrivna åtgärderna, tillsammans med den nya gymnasieskolan och införandet av lärlingsprovanställningar, tar vi ytterligare ett steg för att hjälpa en grupp som står långt från arbetsmarknaden och minska ungdomsarbetslösheten. Arbetslinjen gäller alla.
 
Hillevi Engström (m), arbetsmarknadsminister
Tomas Tobé (m), arbetsmarknadsutskottets ordförande
Hans Backman (fp), Annika Qarlsson (c), Lars-Axel Nordell (kd), ledamöter i arbetsmarknadsutskottet