DEBATT. Skatteverket har nyligen avbrutit en upphandling av resebyråtjänster för att istället driva en egen resebyrå. Detta till en merkostnad av över 5 miljoner kronor per år. Detta är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Skatteverket borde vara den första myndigheten att avhålla sig från detta. Det skriver Didrik von Seth
generalsekreterare resebranschföreningen SRF och Ulrica Dyrke
näringspolitisk expert på Almega.

I februari 2020 inledde Skatteverket en upphandling av resebyråtjänster för affärsresor samt mötestjänster för Skatteverket och Kronofogden. I juni 2020 avbröts upphandlingen. Anledningen uppgavs vara att de resebyråer som lämnat anbud inte uppfyllde de ställda kraven. I två fall ska tydligen resebyråerna inte i tillräcklig utsträckning kunnat bekräfta att hanteringen av personuppgifter skulle ske i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Efter sommaren 2020 beslutade Skatteverket att inte återuppta upphandlingen. Istället meddelades att myndigheten avsåg att bygga upp en egen resebyråavdelning för hantering av sina och Kronofogdens resor. Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har vid flera tillfällen tagit initiativ till en dialog kring beslutet med ansvariga personer, men fått beskedet att en sådan diskussion inte vore konstruktiv. Myndigheten har inte kunnat föra i bevis hur man själv möter kraven på hantering av personuppgifter och anser frågan utagerad.

Det finns inga rättsliga hinder för en myndighet att i egen regi utföra vissa tjänster för att tillgodose behov inom den egna organisationen istället för att köpa in tjänsten. Men att det är rättsligt möjligt för Skatteverket att bygga upp en resebyråverksamhet gör det inte lämpligt.

Skatteverkets beslut att sköta resebokningar tillgodoser dock inte bara de egna resebehoven utan innefattar även resebyråtjänster åt en helt annan myndighet, Kronofogden. Därmed kommer Skatteverket med skattemedel bedriva en resebyrå som direkt konkurrerar med privata reseföretag som idag tillhandahåller sådana resebyråtjänster åt Kronofogden. Härigenom snedvrids den fria konkurrensen ytterligare.

Men även om Skatteverket skulle begränsa sin resebyråverksamhet till den egna myndighetens resebehov anser SRF att detta är feltänkt. Det är ett synnerligen ineffektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar på.

Att boka resor är ett komplicerat förfarande som kräver såväl utbildad personal som tillgång till avancerade bokningssystem. Genom att anlita en extern resebyrå köper myndigheter inte bara kompetensen utan får via resebyråns bokningssystem tillgång till ett stort antal olika leverantörer. Myndigheten kan därför alltid få det bästa alternativet när det gäller leverantör, pris och avgångstider. Resebyrån har dessutom tillgång till uppgifter om exempelvis klimatpåverkan för olika tjänster vilket innebär att myndigheten kan addera hållbarhetsperspektivet till sina val. I en alltmer osäker omvärld bidrar resebyrån till ökad trygghet genom att erbjuda verktyg som hjälper företaget eller myndigheten att snabbt spåra upp sina anställda och veta var de befinner sig.

För att en myndighet ska kunna boka de aktuella resetjänsterna måste de köpa in ett bokningssystem. Sådana bokningssystem är dyra och förutsätter att det finns personal på plats som är utbildade på systemen. Kostnaderna för att utföra tjänsterna i egen regi riskerar med andra ord att skena. Vidare har resebyråer ofta egenutvecklade online-system för bokning av resor. Dessa anpassas efter kundens behov och önskemål. Det kommer alltså inte bli lättare men väsentligt dyrare för myndigheterna och dess anställda att boka resor. En resebyrå har givetvis samma kostnader för system och utbildning, men har möjlighet att slå ut kostnaden på alla sina kunder. Dessutom har resebyråer, åtminstone de större som skulle ha kommit i fråga för det aktuella uppdraget, ofta avtal med leverantörer vilket innebär rabatterade priser.

Merkostnaden för Skatteverkets resebyråäventyr landar enligt en försiktig beräkning till drygt 5 miljoner kronor per år, baserat på resvanorna för 2019. Beslutet att sköta bokningarna i egen regi kommer sannolikt även att medföra att myndigheten måste ställa resegaranti samt i vissa fall garantier till leverantörer, vilket ytterligare kommer att fördyra tjänsterna.

En väl fungerande marknad med konkurrerande företag medför lägre priser, högre kvalitet samt gynnar utveckling av nya produkter och tjänster. Detta är affärsresebyråbranschen ett utmärkt exempel på. Tjänsterna anpassas efter företags och myndigheters önskemål vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom kundernas krav på miljövänligare alternativ måste mötas av konkurrensskäl.

Beslutet kan vidare ifrågasättas ur ett GDPR-perspektiv. Svenska resebyråer har sedan 2018 när GDPR infördes, noggrant analyserat sina verksamheter och den behandling av personuppgifter som sker. Rutiner och riktlinjer har tagits fram och vår bedömning är att resebyråer är duktiga på att följa lagstiftningen. För att säkerställa att Skatteverket följer GDPR, kommer en noggrann analys behöva göras avseende både den egna hanteringen och i de fall personuppgifter lämnas vidare.

Covid19-pandemin har påverkat hela samhället och i synnerhet resebranschen. Det är oklart hur stort behovet av tjänsteresor kommer att vara i framtiden, även för statliga myndigheter som Skatteverket. Att i ett sådant läge besluta att inte längre köpa in tjänster, utan istället sköta detta själv till en väsentligt högre kostnad, är svårbegripligt och innebär ett omotiverat slöseri med skattepengar.

Didrik von Seth
generalsekreterare resebranschföreningen SRF
Ulrica Dyrke
Näringspolitisk expert konkurrensfrågor Almega