De svenska myndigheterna förespråkar att även förberedelse av vissa ekonomiska brott kriminaliseras.
Skatteverket föreslår att förberedelse till grov oredlighet mot borgenär kriminaliseras. Det framgår av Skatteverkets remiss på EU-rådets förslag om kampen mot organiserad brottslighet.
Verket anser att grov oredlighet mot borgenär är ett brott som syftar till att ge ekonomiska fördelar och att en kriminalisering av förberedelse skulle gagna kampen mot den organiserade brottsligheten.
Finansinspektionen å sin sida vill kriminalisera grovt insiderbrott redan på förberedelsestadiet.
Rådet delar inte den uppfattningen eftersom den typen av brott ”inte normalt begås inom ramen för en kriminell organisation.”
Per Håkansson chefjurist och Staffan Nyström jurist på Finansinspektionen anser dock att ”insiderinformation är typiskt sett sådan information som en kriminell organisation eftertraktar i syfte att utnyttja denna för att vinna stora ekonomiska fördelar.”

Av Tonchi Percan