Vitboken skrivs av högskolelektor och idéhistorikern Tony Gustavsson på uppdrag av Sverigedemokraterna. Han säger till SVT:

”Den omedelbara kopplingen till Sverigedemokraterna är genom rörelsen “Bevara Sverige svenskt” men det finns även nationalsocialister, fascister och delar av nazi-skinhead-kulturen som är representerade i partiets grundargeneration.

Enligt Tony Gustavsson har 40-45 procent av grundarna denna koppling.

SD skriver själva på sin hemsida:

”Från partiets sida avser vi inte att i detalj recensera Tony Gustavssons arbete. Vi konstaterar att den första delrapporten är välgjord och erbjuder en saklig historieskrivning som håller högre klass än vad som tidigare har publicerats kring partiets historia. Vi uppfattar att rapporten beskriver partiets bildande som en oorganiserad process där det är svårt att skönja någon tydligare plan. Vi kan konstatera att partiet under de första åren inte fungerade som ett politiskt parti utan snarare kan beskrivas som en kampanjorganisation fokuserad på ett fåtal frågor men som nu ville ställa upp i val. I rapporten identifieras ett 30-tal personer som delaktiga i partiets bildande på olika sätt men det blir svårt att dra några tydliga slutsatser kring olika personers betydelse”.

SD skriver vidare:

”Vi noterar även att samtliga personers engagemang upphörde efter kort tid och för det absoluta flertalet efter några få år. Det framstår som att det aldrig fanns någon tydlig plan kring vilka personer som gavs olika uppdrag utan att valet av personer kanske snarare utgick från vilka som var beredda att arbeta hårt i en miljö som var mycket utmanande”.

SD tycker inte att rapporten ger något stöd för att ”partiet var en del av en fascismanknuten rörelse”.

”Rapporten redogör snarare för att partiet och de föreningar som föregick bildandet stod i konflikt med de extremistiska rörelser som fanns och som inte alls ville se framväxten av en ny rörelse på demokratisk grund”.

SD beklagar sig över att alla källor inte är tillgängliga:

”Faktainsamling pågår fortfarande och en utmaning i arbetet har varit att författaren i skrivande stund ännu inte givits tillgång till stiftelsen Expos arkiv”.

Del två kommer i början av 2023 och ska beskriva utvecklingen i partiet fram till 2010, då SD kom in i riksdagen.