Regeringens proposition ska träda i kraft 1 januari 2014, om förslaget anses rymmas i höstbudgeten.
Förslaget är tänkt att stimulera områden med hög arbetslöshet och liten tillväxt genom att gynna företagen inom nystartszoner. SCBs delar tillsammans med kommunerna in Sverige i så kallade SAMS-områden, Small Area Market Statistics. SCBs statistik avgör dessutom vilka av zonerna som kommer att vara berättigade till avdragen. Av lagrådsremissen framgår inte vilken myndighet som ska hantera nystartzonerna.
 
förslaget går ut på följande
* En nystartszon består flera intilliggande SAMS-områden och har minst 4 000 innevånare
* I en nystartszon får företag, med färre än 50 anställda och med en balansomslutning på maximalt 80 miljoner kronor, dra av de sociala utgifterna helt i fem år därefter hälften i två år. Avdraget är maximerat till ett halvt inkomst basbelopp per person och år. Minst en fjärdedel av den arbetande tiden ska ha utförts av personer som bor i nystartszonen.
* Avdrag får inte göras i bolag som till mer än 25 procent kontrolleras av offentliga sektorn. Avdrag får inte göras för bolag inom kol-, stål-, varvs- eller syntetfiberindustrin, lastbilstransporter eller motorfordonstillverkning.
* Zoner som kan klassas som nystartszoner ligger inom de nedersta tre procenten i alla av områden vad gäller andelen sysselsatta och de översta tre vad gäller andelen utan gymnasieexamen samt andelen som får långvarigt försörjningsstöd. Statistiken som ligger till grund för besluten kommer från SCB.
* Var femte år fattas beslut om vilka zoner som ska utgöra nystartszoner.