DEBATT. Näringslivet har en viktig roll i att proaktivt förebygga en annalkande förtroendekris, som kan drabba Sverige. Det skriver Salesforce Sverigechef Dan Bjurman, i ett debattinlägg.

Vi befinner oss i en tid som saknar motstycke, mitt i flertalet konvergerande kriser. Sett ur ett globalt perspektiv går utvecklingen inom hälsa- och sjukvård, ekonomi och klimat åt fel håll. Och nu uppdagas även en förtroendekris som kan komma att drabba Sverige.

Enligt den ansedda globala Förtroendebarometern 2021 från Edelman har medborgarnas förtroende för regeringar, icke-statliga organisationer (NGO) och medier sjunkit ytterligare under de senaste tolv månaderna. Förtroendet för näringslivet är högst, där respondenter i 18 av 27 länder säger sig ha högre förtroende för företagen än sitt lands regering. Sverige är inte med i undersökningen – men sjunkande förtroende för regering, medier och samhällets institutioner i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna – indikerar tangentens riktning även här.

Covid-19 har påskyndat den redan nedåtgående trenden, framförallt i frågor som rör förmågan att säkra jobb och att lösa klimatkrisen. Enligt barometern är det de med lägre utbildning, mindre pengar och färre resurser som upplever att de får offra mest i spåren av pandemin. Det är en situation som uppdagas i allt fler länder och som kan komma att nå Sverige.

Behovet av stärkt förtroende för samhället har aldrig varit större. Och det ställs på sin spets just som världen ska effektuera den mest omfattande massvaccinationen i världshistorien. Förtroendet för institutioner, för myndighetsinformation och vetenskap och för partnerskap mellan privat- och offentlig sektor är kritiskt för att vi ska lyckas hantera distributionsutmaningarna.

Samtidigt visar undersökningen att medborgarna vill att näringslivet och dess ledare ska agera proaktivt och adressera utmaningar där regeringar inte lyckats. En stor majoritet förväntar sig att företagsledare ska ta ställning i sociala frågor, omfamna ett hållbart arbetssätt och prioritera långsiktigt värdeskapande över kortsiktiga vinster. Att det i Sverige debatteras om aktieutdelningsrekord under coronakrisen är okej eller inte, försvårar situationen ytterligare.

Näringslivet har en viktig roll i att proaktivt förebygga en annalkande förtroendekris. Vårt bidrag till samhällskritiska funktioner – oavsett om det är produkter eller tjänster – behöver fungera. De bakomliggande systemen som förvaltar 1177s bokningssajt för vaccination är bara ett av otaliga exempel på att vi behöver leverera ansvarsfullt, transparent och med kvalitet. Det bidrar inte bara till mer effektiva systemstöd utan även till att samhällets institutioner upplevs som pålitliga och sanningsenliga.

När vi sedan förflyttar oss in i den sista fasen av massvaccinationen kommer systemet för Sveriges digitala vaccinationsintyg vara avgörande. Med nya uppgifter från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som uttalar sig om svårigheterna att leverera tjänsten ställs allt på sin spets. Det digitala vaccinationsintyget är inte bara en fråga om förtroende för samhällets institutioner utan helt centralt för hur företag, evenemangsverksamheter, flyg- och resebolag och en mängd andra näringar kommer att förhålla sig till återöppning av sina verksamheter.

Under det senaste året har vi också sett hur organisationer världen över applicerat teknik i hyperfart och ställt om för att möta pandemins utmaningar. I den nya ekonomin är det inte bara implementeringen av digitala system som är viktigt, utan hur vi arbetar i det nya normala. Vissa jobb och tjänster kommer att försvinna, medan nya dyker upp. Den oerhört snabba omställningstakten innebär att vi i Sverige inte kan förlita oss på att den långsiktiga kompetensväxlingen kommer att räcka. Här har företagen och näringslivet ett betydande ansvar i att höja den digitala kompetensen på arbetsmarknaden. Annars riskerar Sverige att tappa i konkurrenskraft. Vi kliver in i en omskolningsrevolution, som vi alla behöver bidra till.

Hur företagen agerar idag kommer att forma bilden av hur näringslivet uppfattas långsiktigt. Sveriges ekonomi och samhällets ställning har hittills drabbats lindrigare än många andra länder – det ska vi vara glada över. Men med ett år av pandemi bakom oss är det här ett tillfälle för oss att ompröva gamla sanningar, ifrågasätta våra värderingar och ställa frågan hur vi kan verka för ett mer ansvarstagande och hållbart samhälle. Förtroendekrisen är tydlig i vår omvärld och det är därför avgörande att vi alla, oavsett näring och verksamhet, samarbetar för att förebygga en liknande utveckling här.

Dan Bjurman, Sverigechef Salesforce