Skuggutredningen innehåller både en analys och en probleminventering av hur det skulle se ut om arbetsmarknadens parter tog över ansvaret för sjuk eller arbetsskadeförsäkringarna. De utgår i analysen för att det ska vara obligatoriskt för alla arbetsgivare att sjukförsäkra sina anställda.
 
Följande punkter tas upp i utredningen:
 
– Viktigt med riskspridning.
Inom en och samma försäkring är riskspridningen av vikt, anser utredarna. Detta eftersom kvinnor och män skadar sig olika mycket, samtidigt som det skiljer sig mellan olika yrkesgrupper och branscher. För att göra försäkringarna kostnadsneutrala per sektor måste måste arbetsgivaravgiften
 därför sänkas.

 

– Utformingen av försäkringarna
Skulle försäkringarna överföras till parterna diskuterar SACO hur premierna ska sättas. Vid inkomstförsäkring ställer de sig negativa till lönetak. Vidare efterlyser de ett efterskydd i försäkringarna så att det kan täcka perioder av arbetslöshet mellan olika anställningar. Relationen till den allmänna försäkringen och hur övergången ska gå till är en viktig fråga vad gäller hur länge parternas försäkring ska gälla.
 
– Ansvarsfördelning
Parterna äger tillsammans ett försäkringsbolag. Därför anser SACO att bolagen som redan idag har hand om de kompletterande avtalsförsäkringarna vid sjukdom och arbetsskada ska byggas vidare på. De understryker vikten av tidiga åtgärder så att individen snabbt kan komma tillbaka till arbetet. Utvecklingen får däremot inte gå mot att försäkringsbolaget köper sjukvård så att man urholkar principen om vård på lika villkor efter behov.
 
Utredningen avslutas med ett resonemang om hur partsrollen kan påverkas av att facken är med och sätter regelverket, på samma gång som de ska företräda sina medlemmar gentemot försäkringsbolagens beslut.