Staten lägger uppåt 30 miljarder kronor på forskning. En stor del av resurserna förmedlas till och via olika myndigheter. Regeringen lät utredaren Per Tegnér undersöka om myndigheterna klarade kvalitetssäkringen av forskningen. Svaret blev, ja,
Dock kom utredaren med förslag om att myndigheterna inte ska detaljstyra forskningen och att myndigheterna kan hålla seminarier för handläggare, bygga ett nätverk för FoU-myndigheter och utvärdera överföringar av forskning från myndigheter till universitet och högskolor.
På några punkter vill Saco gå längre, vilket framgår av den fackliga organisationens remissvar. Bakgrunden är att Saco vill säkra kvalitetssäkringen även i framtiden, även om den skulle fungera tillräckligt bra i dag. Då krävs ”ett likformigt och jämförbart system som ska tillämpas av samtliga myndigheter som erhåller statliga forskningsresurser”.
Utredaren föreslår att det bör finnas ett vetenskapligt råd vid varje myndighet som ägnar sig åt forskning. Saco anser att det ska finna ett sådant råd, bestående av utomstående ledamöter som besluta om prioriteringar och löpande utvärdering. Saco ”förordar därför att Vetenskapsrådet ges denna inspektionsroll”.