Några snabbtåg blir det, som väntat inte. Då har det inte heller ingått i regeringens uppdrag till Trafikverket som i sin rapport skriver:

”Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är regeringens betoning av ett trafikslagsövergripande perspektiv, av underhåll av vägar och järnvägar, av kostnadseffektiva åtgärder för att optimera transportinfrastrukturen och öka transporteffektiviteten samt att samhällsekonomisk lönsamhet ska vara vägledande vid prioriteringen. Vi prioriterar därför i våra förslag att i första hand underhålla befintlig infrastruktur”.

Inom den givna kostnadsramen vill Trafikverket lägga 315 miljarder på ”vidmakthållande av väg”, 222 miljarder på ”vidmakthållande av järnväg”, varav 20 miljarder ska gå till ett nytt signalsystem. Resten, 418 miljarder kronor, ska gå till utveckling, här ligger 212 miljarder kronor i projekt som redan har startat.

Trafikverket tycker dock inte att pengarna räcker och skriver:

”Sammantaget gör detta att det skulle behövas omkring 15 procent ökad ram för att både bibehålla infrastrukturens funktionalitet och genomföra investeringarna i gällande plan i planerad takt. Om utrymme ska finnas för nya satsningar behöver ramen ökas ytterligare”.

Trafikverket anser att pengarna inte heller räcker till att ”återta eftersatt underhåll”.