Debattartikeln är skriven för Aftonbladet och återges här i sina väsentligaste delar.
 
"I Lavalfallet 2007 slog EU-domstolen fast att fackliga krav på likabehandling av arbetstagare var ett hinder för den fria rörligheten och stred mot EU:s utstationeringsdirektiv. Domen var ett angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen, konflikträtten och den fria förhandlingsrätten.
 
Därför arbetar nu regeringen aktivt på såväl nationell som EU-nivå för att förändra Lex Laval respektive EUs utstationeringsdirektiv. En viktig del i det arbetet har varit att ge den parlamentariska utstationeringskommittén ett utökat uppdrag. Kommittén ska förutom att se över reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad också överväga vilka åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. Det är angeläget att arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige får ett bättre skydd. Slutsatserna som presenteras i maj kommer att vara viktiga för vårt fortsätta arbete.
 
Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal är garanterade en avtalsenlig lön, försäkringar och pensionsförsäkringar. I dag omfattas närmare 90 procent av arbetstagarna på svensk arbetsmarknad av kollektivavtal. Men i sektorer med hög arbetslöshet är ofta organisationsgraden lägre vilket riskerar att pressa löntagarnas villkor och leda till oschysst konkurrens.
 
För oss är det självklart att arbetstagare inom arbetsmarknadspolitiska program också ska omfattas av schyssta villkor. Arbetslösa ska inte utnyttjas och oseriös verksamhet ska förhindras. Därför ska också nystartsjobben omfattas av kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
Företag ska konkurrera på lika villkor så att seriösa företag inte blir utkonkurrerade av oseriösa. Löntagare ska inte behöva tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor – konkurrens mellan företag ska bygga på kunskap och kompetens, inte sänkta löner eller usla arbetsförhållanden.
Vi vet att kollektivavtalen kommer att vara avgörande när vi möter framtidens utmaningar. Därför är vi beredda att göra vad som krävs för att säkra deras ställning på arbetsmarknaden."
 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)
Marie Granlund, riksdagsledamot (S) och ordförande i utstationeringskommittén