Ett av besluten innebär att kongresser ska hållas var fjärde år och inte var tredje år. Det innebär att nästa kongress hålls 2014. Under kongressen fastslogs att stat, kommun och fristående skolor har ansvar för att skolorna är ”likvärdiga”.

Här är några av de viktigare besluten och målen med Lärarförbundets egna rubriceringar.

Lärare ska vara ett drömyrke
Det ska åstadkommas genom att lärare styr i högre grad styr över arbetets innehåll och sin egen utveckling och har garanterad pedagogisk utvecklingstid Självklart ingår kamp för höga löner i detta.

Den bästa skolan för varje elev
Här partar Lärarförbundet om en ”modernare och tydligare skollag som garanterar kvalitet och likvärdighet” och garanterade behöriga lärare garanteras ”i alla skolformer”. Staten och andra huvudmän ska stå för resurserna. Men ”skolledare och lärare har det avgörande inflytandet över hur resurserna ska användas”. Dessutom ska skolan ”fredas från kraftiga nedskärningar i konjunkturnedgångar”.

Läraryrket – ett yrke i utveckling
Yrket ska få en ”större självständighet än i dag. Då krävs att kåren utgår ifrån en gemensam kunskapsbas med ett eget yrkesspråk, får en legitimation”. Detta innebär också att lärarna går ifrån rollen att driva undervisningen till att utveckla den och Lärarförbundets mål är att ett ”större antal lärare i alla skolformer forskar och har utvecklingsuppdrag inom sin tjänst”. Fler lärare ska gå till forskarutbildningar, alla lärarstudenter ska kunna bli behöriga för forskarutveckling. Dessutom ska nya lärare ”introduceras av erfarna kollegor och därigenom läggs grunden för en kontinuerlig dialog om yrkets utveckling”.

Lärarförbundet – det självklara valet för Sveriges lärare
Ett mål är att Lärarförbundet ska ha minst 235 000 medlemmar varav 7 000 skolledare. Kommunikationen ska utvecklas och rekryteringar ske inom ”de privata och statliga områdena och bland konkurrensutsatta lärargrupper”. Ett mål är också att Lärarförbundet ska vara ”rösten för Sveriges lärare”. Lärarförbundet ska förstärka en ”ledande position i traditionella medier” och utveckla sig i ”nya”. Här är tricket: ”Snabbhet, tydlighet och uthållighet är nyckelord för att lärarnas åsikter får genomslag.”

Lärarförbundet tillsatte även en delvis ny förbundsstyrelse. Eva-Lis Sirén, Karlstad, fortsätter som ordförande för Lärarförbundet, Ann-Charlotte Eriksson, Lund, omvaldes till förste vice ordförande och Inger Maurin, Växjö sitter kvar som andre vice ordförande.
Här är resten av förbundsstyrelsen:

Angelika Molander, Mölndal – Omval
Anna-Mia Nilsson, Göteborg – Omval
Eva Frank, Östersund – Omval
Johan Törnroth, Stockholm – Nyval
Johanna Jaara Åstrand, Örnsköldsvik – Omval
Maria Rönn, Trelleborg – Nyval
Marie Wall Almquist, Malmö – Omval
Marina Hägg, Malmö – Nyval
Mats Norrstad, Huddinge – Omval
Per Hellström, Kumla – Omval
Robert Fahlgren, Skellefteå – Omval
Sandra Wahlström, Linköping – Omval
Cecilia Larsson, Jönköping – Omval
Anders Johansson, Göteborg – Omval