Med förslagen placerar sig Socialdemokraterna i linje med sin tänkta regeringskollega Centerpartiet med förslag på utbyggd solkraft och ökad produktion av biodrivmedel.  Dock lyfter Socialdemokraterna särskilt vätgas.

Här är S energiförslag i korthet:

* återföra till hushållen ”minst 60 miljarder” av de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät fått till följd av de ökade energipriserna.

* en ny energiöverenskommelse via ”breda blocköverskridande samtal om energipolitiken”.

* ekonomiskt stöd till kommuner som ”medverkar” till utbyggnad av vindkraftverk samt ”halverad” tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft.

* långsamma tillståndsprocesser ska ”röjas undan”, och ”minst” fördubblad takt i utbyggnaden av elnätet.

* stöd till storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige.

* en översyn av indelningen av elprisområden, marknadsmodellen för el ses över.

* se över åtgärder för att utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft, S ställer inga krav om var kärnkraftverk får byggas och om antalet tillåtna reaktorer.

* krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader.

* säkra vattenkraftens möjligheter att producera el när miljökraven omprövas.

* ta fram en strategi för svensk fjärr- och kraftvärme så att sektorn kan avlasta elsystemet.

* ta fram en nationell plan för vätgasinfrastruktur, ska samplaneras med elinfrastrukturen.