UPPDATERAD. Flera av de tyngs opinionsbildande organisationerna har kommenterat regerings budgetförslag som får både ris och ros.

En av organisationerna som var snabbast att kommentera budgeten är fackförbundet IF Metall. Det bli rosor till finansminister Magdalena Andersson för omställningsstödet…

”Det är en historisk reform! Man kommer att kunna studera i upp till ett år med 80 procent av lönen. Skillnaden mot dagens studiemedel med studielån är stor. Det innebär att människor som ska betala för hus, barn och bil på riktigt får en chans att vidareutbilda eller omskola sig”, kommenterar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

…och för de etableringsjobb som LO, Unionen och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram…

”Det är en viktig satsning för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden”, anser IF Metall.

…och för pengar till förbättrade tillståndsprocesser”

”I höstbudgeten föreslår regeringen att myndigheterna ska få ökade resurser för att effektivisera tillståndsprocesserna – särskilt när det gäller elektrifieringen. Det är bra. Och helt avgörande för att svensk industri ska fortsätta att vara världsledande i klimatomställningen”, kommenterar Marie Nilsson.

Även fackförbundet Unionen var snabbt ut och kommenterade budgeten:

Martin Linder, ordförande Unionen:

”Trygghetsöverenskommelsen är en avgörande reform för svensk arbetsmarknad som löser utmaningar för såväl anställda, som arbetsgivare och samhället i stort. Den ger anställda möjlighet att fylla på sin kompetens under hela arbetslivet:

Men Unionen kräver mer:

”Regeringen måste redan nu avsätta medel så att lärosätena kan utveckla utbildningar som riktar sig till yrkesverksammas behov. Fortfarande får man mer betalt för heltidsutbildning på plats än mer flexibla utbildningar som passar yrkesverksamma. Ett föråldrat system som regeringen måste se till att ändra”, kommenterar Martin Linder.

Både Unionen och IF Metall flaggar upp att sjukförsäkringen behöver stärkas.

Svenskt Näringsliv säger sig vara positiva till att regeringen går vidare med reformeringen av Las och en förstärkt omställning. Däremot ”saknas tillräckligt effektiva åtgärder för att underlätta företagens investeringar i klimatvänlig teknik och för att få fler i arbete, trots ett reformutrymme på 74 miljarder”.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv:

”Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen går vidare med parternas överenskommelse om Las. Däremot saknas effektiva åtgärder som gör det lönsammare att gå från bidrag till arbete och som gör det enklare och billigare att anställa. Familjeveckan, kortare karens i a-kassan och höjd nivå i sjukförsäkringen är exempel på åtgärder som tvärtom minskar arbetskraftsutbudet och drivkrafterna att arbeta.

Jan-Olof Jacke fortsätter:

”Vi står inför en dubbel utmaning. Samtidigt som utanförskapet och långtidsarbetslösheten är oacceptabelt högt har många företag mycket svårt att få tag på rätt kompetens. Tyvärr saknar budgeten ordentliga svar på dessa utmaningar”.

Svenskt Näringsliv vill ha mer resurser till klimatomställning:

”Det råder just nu stor osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i en lång rad verksamheter som behövs för att klara klimatomställningen. Tyvärr visar regeringen lite förståelse för det i budgeten. Regeringen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa en fungerande elförsörjning och att underlätta tillståndsprocesserna”, kommenterar Jan-Olof Jacke.

TCO kallar budgeten ”ett bra startpaket” occh tar till en del åt sig äran av förstärkningar av sjukförsäkingen. Men TCO saknar ”flera centrala förslag” och nämner ”utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling”.

TCO hade velat se tydligare satsning på a-kassan.

”Vi vill ha besked såväl från regeringen som från övriga partier i riksdagen om att det tillfälligt höjda taket i a-kassan inte sänks framöver”, kommenterar TCOs ordförande Therese Svanström.

Liksom Unionen efterlyser TCO utbildningar för omställning på arbetsmarknaden.

”Budgeten ger inga svar för hur det ska skapas förutsättningar för detta. TCO vill inte att omställningsstödet ska finansieras genom att räntan på studielånen höjs, eftersom det riskerar att avskräcka både yngre och äldre från studier”.

Centralorganisationen Saco är kritisk mot att regeringen inte gör tillräckligt för att hjälpa långtidsarbetslösa och kräver också att förslaget om höjd ränta på studielånet dras tillbaka. Förändringarna i sjukförsäkringen får däremot beröm.

”Akademiker ska inte tvingas till omställning när det är onödigt eller orimligt. Att bli sjuk av arbetsrelaterad stress är i första hand ett arbetsmiljöproblem, inte ett skäl att byta yrke. Nu ökar möjligheten för personer med utmattningsproblematik att återkomma i ordinarie arbete, vilket i högre grad leder till en hållbar återgång”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Från centralorganisationen LO blir det rosor till regeringen.

”För LO-förbundens medlemmar är flera av förslagen efterlängtade. Familjeveckan underlättar livet för alla som inte kan gå tidigare från jobbet eller vobba. Vi har även sett nödvändiga förstärkningar av sjukförsäkringen som ger trygghet för tiotusentals. Regeringens jobbpaket kan trycka tillbaka långtidsarbetslösheten”, kommenterar Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

Till skillnad från Svenskt Näringsliv tycker LO att regeringens investeringar i elnätet är tillräckliga.

LO förväntar sig nu att Vänsterpartiet och Centerpartiet sluter upp bakom regeringens budget.

”Både C och V har fått igenom hjärtefrågor som inte alltid ligger LO närmast, men nu är det dags för lite ansvar. Sverige har inte tid för ytterligare politiskt tjafs som hindrar nödvändiga investeringar och reformer som ökar jämlikheten. Samtliga partier måste lämna oredan bakom sig”, kommenterar Susanna Gideonsson.

”Budgetförslagets omställnings- och kompetensstöd är ett stort steg framåt. Det ger möjlighet för såväl individ som för svensk arbetsmarknad i stort att möta dagens och morgondagens kompetensbehov. Det riskerar dock att falla platt. Den ekonomiska politiken måste också sätta till en långsiktigt hållbar finansiering för fort- och vidareutbildning på högskolan, vilket vi efterlyst länge”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Det blir tummen ner för finansieringen av omställningsstödet.

”Regeringens förslag på finansiering av det nya omställningsstudiestödet med höjd ränta på studielån är inte bra. Det är orimligt och sänder fel signaler om ingenjörer och andra akademikergrupper med långa och krävande utbildningar får ta kostnaden på det sättet som föreslås”.

Kritiken delas av Vårdförbundet:

”Det lönar sig redan alldeles för dåligt att utbilda sig till barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska så en höjd ränta på studielånen uppmuntrar inte fler att söka sig till dessa bristyrken”, kommenterar Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

 

 

Totalt aviseras 23 miljarder till välfärden i statsbudgeten. Exempelvis går sex miljarder till att beta av vårdskulden. 1.5 miljarder går till förlossningsvården. Två miljarder till personalsatsningar. En halv miljard går till utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. 100 miljoner går till undersköterskeutbildningar. Och så vidare. Men till läkarna i stort sett ingenting trots ett stort ansvar för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

Sveriges läkarförbund saknar resurser till fortbildning av läkare.

”Vi har akut brist på specialistläkare, exempelvis specialister i allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Alla dessa är nyckelpersoner för att vi ska kunna stärka arbetet för psykisk hälsa, äldrevården och den nära vården”, kommenterar Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande för Sveriges läkarförbund.

Hon lägger till:

”Det är också helt tomt där det borde funnits förslag om strukturella reformer. Det är anmärkningsvärt att vi decennium efter decennium ligger så långt efter övriga europeiska länder och våra nordiska grannar där de flesta invånare har en fast namngiven läkare med ett rimligt antal patienter”.

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega  har synpunkter på regeringens budgettänkt kring långtidsarbetslösheten som ”växer samtidigt som det börjar det bli ont om kompetens i vissa branscher”.

”Regeringens budget gör inte tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem trots rekordhöga nya utgifter. Budgeten är splittrad och de nya utgifterna plottrats bort på för många ändamål”, kommenterar Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Almega gillar dock sänkningen av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare, liksom nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga.

”Tyvärr går flera av förslagen i budgeten i rakt motsatt riktning. Över tio miljarder kronor satsas på ökad ledighet genom familjeveckan, höjd sjukpenning och sänkt skatt för sjukskrivna. Det motverkar arbetslinjen och kommer att göra det svårare få fler människor tillbaka i arbete”, anser Patrick Joyce.