Sedan 2003 granskar Riksrevisionen statens årsredovisning varje år. Nu har granskningen av fjolårets årsredovisning avslutats och enligt myndigheten finns det flera saker som kan förbättras.
 
Riksrevisionen anser att det principerna för vad som ska redovisas och hur, bör bli tydligare, för att utnyttja hela potentialen i årsredovisningen och att det är viktigt att den finansiella redovisningen håller hög kvalitet, inte minst eftersom de kommande åren innebär ett ökat sparande för staten.
 
Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ökar transparensen och ger en mer rättvisande bild av finanserna.
 
Att regeringen är tydlig med att överskottsmålet inte kommer att nås är bra, enligt Riksrevisionen, som dock tycker att regeringen kan förtydliga och utveckla uppföljningen av det offentliga sparandet.
 
Samtidigt bör intern styrning och kontroll fungera när ansvaret för vissa uppgifter i staten delas mellan olika myndigheter.