Riksrevisionen vill att regeringen stoppar planerna för höghastighetståg och gör om utredningen som ligger till grund för besluten.

Det är svidande kritik som Riksrevisionen riktar mot regeringens planer att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar”, skriver riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar till rapporten.

Utöver det har ”samtliga problembeskrivningar varit översiktliga och utan ingående analyser” och det har inte ”gjorts tillräckliga prövningar mot den så kallade fyrstegsprincipen, som innebär att det ska undersökas om andra, mindre kostsamma, åtgärder kan lösa det aktuella problemet”.

Och vidare har ”ingen hänsyn tagits till om investeringen är samhällsekonomiskt effektiv”.

”Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna”, kommenterar Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen kommer också fram till att ”kostnadsberäkningarna länge höll låg kvalitet och underskattade kostnaderna kraftigt” och att kostnaderna har växt från 50 miljarder år 2003 till över 250 miljarder kronor.

”Vad den slutliga kostnaden kommer att bli är det fortfarande ingen som vet”,kommenterar Ingemar Delveborn.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI):

* Att identifiera de brister i förhållande till de transportpolitiska målen som höghastighetsjärnvägen är tänkt att lösa.

* Att utreda alternativa lösningar, exempelvis avgifter och skatter för ett effektivare kapacitetsutnyttjande, eller optimering och trimning.

* Att göra bedömningar av de viktigaste alternativen och jämföra dessa med samlade effektbedömningar för höghastighetsjärnvägen.