Riksrevisionen konstaterar att ”kontroll och uppföljning brister i alla led, och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning”.

Pengarna slussas via den ideella organisationen Folkbildningsrådet. Men den ”omfattande kontrollapparat som Folkbildningsrådet och studieförbunden har utvecklat” är ”fortfarande inte tillräcklig”.

Men i de flesta fall saknas ”dokumentation om hur studieförbunden kommit fram till ersättningarna, och hur de motiveras” och ”beslut om ersättning utgår istället från muntliga överenskommelser”.

Riksrevisionen konstaterar också att

* kontrollsystemet inte tillräckligt effektivt fångar upp fel och fusk.

* det finns också svaga incitament för studieförbunden att rapportera fel, eftersom det kan leda till minskade statsbidrag.

*  det saknas ett tydligt ramverk och att det finns stora variationer i hur studieförbunden genomför kontrollerna.

* regeringen har inte säkerställt att den får relevant information från Folkbildningsrådet.