Myndigheten har granskat 25 av de största reformerna som har genomförts 1999-2016 och då av regeringar som har letts av Göran Persson (s), Fredrik Reinfeldt (m) och Stefan Löfven (s).

propositionerna i form av förväntade effekter och kostnader kan förbättras. Granskningen bygger på intervjuer med tjänstemän i Regeringskansliet.

Riksrevisionen skriver i sin rapport:

”I mer än hälften av fallen bedömer vi att det saknas en tillfredsställande beskrivning av reformernas förväntade effekter eller mål”.

Riksrevisionen konstaterar i rapporten att ”knappt hälften av de reformer som vi undersökt har blivit utvärderade genom regeringens försorg”.

Dock har 19 av 25 reformer blivit utvärderade av vilka Riksrevisionen har granskat 10.

Riksrevisionens utvärderingar av de stora reformer visar att målen eller den förväntade effekten har uppnåtts ”i ungefär hälften av de 15 reformer”, som varit möjliga att utvärdera.
Riksrevisionen har kunnat följa reformernas kostnadsutveckling i 13 fall. Även här är det ”i ungefär hälften av fallen där utfallen varit någorlunda i linje med de ursprungliga beräkningarna, det vill säga att avvikelsen efter tre år har varit mindre än 25 procent”.

Riksrevisionen ”bedömer att det finns ett behov av att säkerställa att alla större reformer utvärderas” och hänvisar till den offentliga utredning Analyser och utvärderingar för effektiv styrning, som ska ha kommit fram till samma slutsats.

”Regeringen har emellertid skrivit av utredningen utan att ha vidtagit några åtgärder”, skriver Riksrevisionen.

granskade reformer
Inkomstskattereform steg 1 (år 1999)
Maxtaxa och allmän förskola (1999)
Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder (2000)
Äldreförsörjningsstöd (2000)
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (2001)
Skattereduktion för fackföreningsavgifter och a-kassa (2001)
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder (2002)
Försök med trängselskatt i Stockholm (2003)
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (2001)
Skattereduktion för arbetsinkomster – s.k. jobbskatteavdrag, steg 1 (2006)
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år (2006)
Jobb- och utvecklingsgarantin (2006)
Skattelättnader för hushållstjänster (2006)
En jobbgaranti för ungdomar (2006)
Avskaffad statlig fastighetsskatt (2007)
Prestationsbunden vårdgaranti , ”kömiljarden”, 2008
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag (2008)
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering (2009)
Sänkt skatt på restaurang- och cateringtjänster (2011)
Investeringssparkonto (2011)
Särskild löneskatt för äldre (2015)
Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (2015)
Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (2015)
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (2015)
Kemikalieskatt (2016)