Riksrevisionen har utvärderat exportstödet 2006-2011 och aktörer som Business Sweden (Exportrådet), Almi, Vinnova och Tillväxtverket.
14 utlandsmyndigheter på de större exportmarknaderna har fått svara på ett frågeformulär. En webbenkät har skickats till 800 små och medelstora företag. 320 svarade. Riksrevisionen har gjort datakörningar på 8 000 företag som tagit del av någon av Exportrådets, Almis eller Tillväxtverkets och dessutom gjort en särskild fallstudie för Stockholm.
 
Slutsatsen är att det är svårt för företagen att hitta fram till de statliga insatserna. Särskilt de små företagen vet inte vart de ska vända sig. Riksrevision tycker också att det finns belägg för att de olika aktörerna inte är "tillräckligt samordnade". Utvärderingen av insatserna är bristfällig. Riksrevisionen tycker att regeringen ska se till att insatserna utvärderas och ställa krav på aktörerna att bli bättre på att utvärdera sina insatser, som aktörerna dock kan få sköta själva, enligt Riksrevisionen.