För över tio år sedan bildade den dåvarande Alliansregeringen Svevia av Vägverket och Infranord av Banverket. Tanken var att bolagen skulle sköta infrastrukturen på ett mer effektivt sätt. Och reformen har ”delvis har givit avsedda effekter”, kommer Riksrevisionen fram till och exemplifierar med att ”risken för korssubventionering eliminerats”. Bolagen har också klarat sig utan ekonomiskt stöd från staten.

”Däremot har konkurrensen inte ökat som förväntats, och priserna på anläggningsmarknaden har inte minskat. Tvärtom har de ökat ungefär dubbelt så mycket som konsumentpriserna”, skriver Riksrevisionen.

En tanke med bolagiseringen var att Trafikverkets beställarkompetens skulle förbättras.

Den har inte förbättrats ”tillräckligt mycket för att konkurrensen ska öka nämnvärt”, konstaterar Riksrevisionen.

Riksrevisionen konstaterar även att regeringen inte har följt upp bolagiseringen.