Riksrevisionen fann i en rapport från 2007 att det fanns allvarliga och avgörande brister i statens hantering av allvarliga störningar i det centrala betalningssystemet.
 
Ingen myndighet hade ett samlat ansvar för ledning, planering, samverkan och uppföljning av krisberedskapen inom betalningssystemet.
 
Därmed saknades en samlad analys av hot, risker och sårbarheter.
 
Något antagen definition av det centrala betalningssystemet finns inte. Viktiga system är enligt utredningen: RIX-systemet för stora betalningar, Bankgirocentralens betalningssystem för stora betalningar, Euroclear Swedens VPC-system för transaktioner från aktie- och räntemarknaden, Nasdaq OMX Dervites Markets som motpart för standardiserade derivatkontrakt samt Riksgäldskontoret och de fyra storbankerna.
 
Delbetänkandet föreslår att Riksbanken får samordningsansvar I krisberedskap för centrala betalningssystemet. Finansinspektionen ska även i fortsättningen ha krisberedskapsansvaret för den finansiella sektorn i övrigt. Finansinspektionen behåller även tillsynen över de privata aktörerna i centrala betalningssystemet.
 
Tonchi Percan