Hatt påstår att regeringens energipolitik ger stabila spelregler för näringslivet. Det är ett intressant uttalande med tanke på att Vattenfall och Industrikraft valt att inte förlänga det avtal som ger utrymme för nyinvesteringar på energisidan. Man är helt enkelt inte beredd att investera i ett projekt som man inte vet kommer att hålla efter nästa mandatperiod. Att den nuvarande energipolitiken fått industrin att avstå från nyinvesteringar är branschföreträdare för energisektorn tämligen eniga om.
 
Hatt påtalar att regeringens energipolitik formades innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Vi har inte påstått någonting annat. Däremot menar vi att regeringens energipolitik saknar en majoritet i riksdagen och vilar på ett passivt stöd från Sverigedemokraterna, som uttalat sig positivt till nya kärnkraftsreaktorer.
 
Den splittrande synen om den framtida energiförsörjningen tillhör det största fiaskot som regeringen varit med om att skapa. Det är ingen hemlighet att regeringspartierna varit oeniga i synen på vad som ska ersätta de sista reaktorerna när de tjänat ut sin livslängd. Det mest överraskande är dock Folkpartiets och Kristdemokraternas utspel om en bredare överenskommelse med oss socialdemokrater, eftersom regeringen nuvarande energipolitik inte räcker till.
 
Vårt besked är tydligt: kärnkraften ska successivt avvecklas i den takt som inte äventyrar näringslivets konkurrenskraft. Därför är vi inte beredda att i nuläget sätta ett slutdatum för när den sista reaktorn bör stängas ned. Men vi är beredda att diskutera hur energipolitiken ska utvecklas. Vi är dessutom övertygade om att förnybara energislag bidrar till energiomställning och ger goda förutsättningar för nya jobb i hela landet. Genom en kraftig utbyggnad av biokraftvärme och vindkraft vill vi höja målet till minst 30 TWh ny förnybar el till 2020 och minst 55TWh till 2030.
 
Anna-Karin Hatt undviker det största fiaskot i energipolitiken, nämligen att regeringen saknar en majoritet för sin linje och att man är splittrad i synen på frågor som den framtida energiförsörjningen och behovet av en långsiktig bred majoritet i riksdagen. Det imponerar varken på medborgarna eller på näringslivet. Min uppmaning kvarstår släppa på prestigen och inleda förhandlingar!
 
Lars Johansson, näringspolitisk talesperson (s)