Regeringen presenterade i går sin godstransportstrategi. Den består av:
 
ett nationellt godstransportråd
Ska bidra till genomförandet av godstransportstrategin. Trafikanalys ska löpande följa upp och utvärdera arbetet med strategin.
 
insatser för ökad sjöfart
En nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart ska inrättas, en gemensam inflaggningsportal för sjöfarten ska skapas och förhandsbesked ska ges om sjöfartsstöd. Lotspliktregelverket ses över.

överflyttning, planering och horisontell samordning
En analys ska göras av hur överflyttning av transporter kan främjas, eventuellt via omlastningspeng. Åtgärder för fler godstransporter på järnväg och med fartyg ska kartläggas, transportnätsbeskrivningar omlastningar ska utvecklas. Järnvägens nyttjandegrad och omlastningen till järnväg ska öka.

utökade stadsmiljöavtal
Under 2018–2029 avsätts 100 miljoner kronor per år, totalt 1,2 miljarder kronor, för ”godstransportrelaterade åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtalen”.
Fackförbundet IF Metall ”välkomnar initiativet” eftersom den ska ”stärka den svenska industrins konkurrenskraft”.
”Det är verkligen på tiden. Väl fungerande transporter av gods är en förutsättning för att industrin ska kunna verka och växa i vårt land”, kommenterar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.
”Det är glädjande att regeringen nu har presenterat den nationella godstransportstrategin. Ett bra initiativ. Det är viktigt att arbetet omgående inleds med att genomföra strategin som syftar till att ta ett samlat grepp på godstransporter och logistik för att stärka näringslivets konkurrenskraft, skapa förutsättningar för hållbara och fossilfria transporter och mera innovation”, skriver Näringslivets transportråd i ett utskick.