Debattinlägget var avsett för Dagens Nyheter och återges här i sina väsentligaste delar:
Energikommissionens arbete är i full gång. Utgångspunkten för arbetet är att Sverige behöver en bred, blocköverskridande energiuppgörelse som ska hålla länge. Särskilt energiföretagen och industrin, som gör investeringar som ska hålla i 40 år eller mer, behöver långsiktiga villkor för sin verksamhet. Då måste vi politiker våga tänka och agera långsiktigt och komma överens över blockgränserna.
 
Det är viktigt för oss att Energikommissionens arbete baseras på fakta och kunskap – inte på personligt tyckande. Därför har Energikommissionen under hösten haft möten, genomfört studieresor och arrangerat publika seminarier. Lokala, regionala och nationella aktörer har varit med i samtalet.
 
Det har blivit tydligt att verkligheten löst upp en del gamla ideologiska låsningar. Investeringar i förnybar energi och i energieffektivisering är i dag svaret både på frågor om hur vi förbättrar miljön och hur vi stärker konkurrenskraften.
 
Bilden av de utmaningar som det svenska energisystemet står inför har blivit allt tydligare under Energikommissionens arbete:
 
Sverige, liksom Europa, har historiskt låga, och fallande, elpriser. På grund av det har samtliga kraftslag stora problem med lönsamheten.
 
Kärnkraftsägarna har meddelat att de ska lägga ned fyra av Sveriges tio kärnkraftreaktorer till år 2020. I takt med att kärnkraften fasas ut blir elförsörjningen i Södra Sverige en utmaning under de kallaste perioderna på året, det kallas ibland effektutmaningen.
 
Samtidigt innebär utvecklingen att Sverige och världen har stora möjligheter:
 
För första gången har världen ett globalt klimatavtal där alla länder åtar sig att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 grader. Länderna ska successivt öka sina åtaganden. Inför och under klimatmötet har svenska företag, städer, regioner och medborgare visat ett mycket stort engagemang i klimatfrågan. Det visar på möjligheten att arbeta tillsammans för att ta täten i klimatomställningen, sänka utsläppen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Kostnaderna för att producera förnybar el har fortsatt att sjunka under året. Detsamma gäller för batteriteknik för att lagra el.
Sveriges fyra äldre kärnkraftreaktorer är alltså på väg att fasas ut. Samtidigt finns det ingen, varken inom den privata sektorn eller inom politiken, som är beredd på att ta de stora kostnader det skulle innebära att bygga ny kärnkraft. Vi anser att Sverige behöver en plan för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Politikens uppgift i det här läget är att skapa förutsättningar för att vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta. En kontrollerad omställning av elsystemet är ingen enkel uppgift, men den är möjlig att lösa.
Vi anser att Sverige behöver en plan för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Politikens uppgift i det här läget är att skapa förutsättningar för att vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta.
Det ligger stora möjligheter i omställningen av energisektorn. De åtaganden som gjorts på klimatmötet i Paris öppnar många dörrar för den som har idéer, kunskap och erfarenheter av hållbara energilösningar. Sverige har förutsättningarna och erfarenheterna. Vattenkraften har gett oss unika möjligheter till storskalig förnybar elproduktion. Vår långa, grunda Östersjökust lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft, och har bättre förutsättningar för vindkraft än på många håll i exempelvis Tyskland. Produkter från det svenska skogsbruket kan ersätta oljebaserade produkter. Redan i dag är restprodukter från skogsbruket av stor vikt för energiförsörjningen, särskilt inom uppvärmningen.
Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas ny industri, nya exportmöjligheter och nya arbetstillfällen.
Det är nu dags för Energikommissionen att gå från att samla fakta och analysera utmaningen till att arbeta sig fram till lösningarna. Vi anser att samtalen om en blocköverskridande energiöverenskommelse bör utgå ifrån följande tre delar:
En målsättning för ett 100 procent förnybart elsystem inom 20 år. Näringslivet och politiken bör samlas kring en gemensam målsättning kring energisystemets utveckling. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.
En tydlig färdplan till målet. För att klara omställningen av energisystemet krävs en tydlig färdplan som anger vilka politiska åtgärder som ska genomföras i syfte att klara det övergripande målet. Det behövs reformer för att ge bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi och energieffektiviseringar.

Nya tekniska lösningar med energilagring, delaktiga kunder och smarta elnät är viktiga delar i framtidens energisystem. Andra viktiga delar för att skapa ett robust elsystem som säkerställer el årets alla timmar är vattenkraften och en större sammanlänkning av elnätet inom Sverige och med grannländerna. Ytterligare ett viktigt steg i färdplanen är att se över regelverk på energiområdet och modifiera dem så att de är anpassade till effektutmaningen. Hit hör såväl frågor rörande marknadsdesign som insatser på produktions- och efterfrågesidan.

Utgångspunkt för samtalen om en långsiktig energipolitik är de borgerligas energiuppgörelse från 2009. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beredda att ansluta sig till den gamla regeringens energiöverenskommelse och använda den som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse.
Sverige behöver en bred och långsiktig överenskommelse i energifrågan. Historiskt har politiken och näringslivet i samförstånd byggt det energisystem som möjliggjort det framgångsrika svenska samhällsbygget. Vi har byggt elnätet, vattenkraften och fjärrvärmen tillsammans. Det har bidragit starkt till vår framgångsrika och konkurrenskraftiga industri och gjort Sverige till ett globalt föregångsland inom hållbar utveckling. Vi ska fortsätta att utveckla den svenska modellen för en modern, klimatsmart, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning.

Ibrahim Baylan
, energiminister (s)
Lise Nordin, energipolitisk talesperson (mp)