Kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp) ser ut att skörda en jobbseger minst sagt i mediernas spotlight. Hon ser ut att på snabb tid ha baxat fram ett förankrat beslut om ändrat presstöd. Propositionen utgår från den parlamentariska Presstödskommittén enades om 2013. Alice Bah Kuhnke räknar med att få igenom propositionen eftersom det bakom utredningens stod "en bred parlamentarisk samling bestående av alliansens samtliga partier och vi rödgröna", som hon uttrycket det i DN Debatt.
Utgångspunkten är att presstödet idag bygger på upplagesiffror. Då upplagorna sjunker, delas inte hela presstödet på 567 miljoner kronor ut. Varje år generas i stället ett överskott på 10 miljoner kronor. Det innebär att inte minst lokaltidningarna som kämpar med minskade annons och prenumerationsintäkter, inte får stödet när de behöver det som bäst.
Förändringarna ska inte innebära ökade kostnader.
här är förslagen som regeringen vill få igenom

ändrad upplagemätning

Ett nytt "teknikneutralt system" som omfattar digitala läsarintäkter, prenumerationsintäkter och intäkter från lösnummerförsäljning.

villkoret om andel abonnerad upplaga lättas
Kravet på abonnerad upplaga sänks från 70 till 51 procent.

utvidgad möjlighet till begränsat driftsstöd även om täckningsgraden överstiger den tillåtna
Inte bara dagstidningar på utpekade orter ska få driftsstöd trots att hushållstäckningen överstiger 30 procent.

extrastödet till storstadstidningar avskaffas och maximibeloppet höjs
Storstadsstödet avskaffas. Dessutom höjs av stödnivåerna för hög- och medelfrekventa dagstidningar.

samdistributionen utreds
Inom ramen för den aviserade översynen av postlagstiftningen ska samdistribution av post och tidningar ses över.

ny myndighetsorganisation för presstödet inrättas
Presstödsnämnden avvecklas 30 juni 2015 och förs över till Myndigheten för radio och tv och en nämnd för presstöd blir beslutsorgan. Detta har redan fattats beslut om.